Miljö & boende

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för bra boende i en trivsam miljö. Det handlar till exempel om våra bostäder, offentliga lokaler och kommunens utemiljöer.

Hörby kommun har ansvar för anläggning och skötsel av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, gatubelysning och torg. För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket ansvariga.
 
Vägföreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för sina egna vägar och enskilda vägarna på landsbygden.
 
För dig som fastighetsägare finns regler och riktlinjer att ta hänsyn till när det gäller exempelvis eldning inom- och utomhus, värmepumpar, halkbekämpning med mera.
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Kommunservice

Telefon:0415-37 80 00