2017-12-18

Byggnadsnämnden 14 december

 

På byggnadsnämndens sammanträde beslutades att godkänna förslag till planprogram för ny detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra, samt att sända ut den på samråd.

Detaljplan och beslut om samråd

Planområdet ligger strax nordost om Hörby tätort och är utpekat för bostadsbebyggelse i Hörby kommuns översiktsplan 2030.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att utveckla området till ett attraktivt och naturnära område för bostäder och kommunal service, så som förskola och särskilt boende. De gröna värdena är viktiga för områdets karaktär och attraktivitet. De är också viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom de kan bidra med många ekosystemtjänster.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela