2018-06-26

Förlängd väntetid för startbesked

Från och med 1 juli 2018 görs en ändring i Plan- och bygglagen. Den innebär att du får använda ditt bygg-, rivnings- eller marklov tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Ändrade rutiner för startbesked

Byggnadsnämnden i Hörby kommer med anledning av lagändringen att från och med den 1 juli 2018 ge startbesked först när de fyra veckorna har förflutit. Detta för att minimera risken för att du som sökande börjar bygga för tidigt.

En åtgärd som har beviljats lov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har beslutat om startbesked.

Observera att ett startbesked kan lämnas innan ett lovbeslut vunnit laga kraft. Om det skulle visa sig att lovbeslutet överklagas och/eller upphävs, så är du som byggherre ansvarig för att återställa eventuellt påbörjat bygge/åtgärd.

Mer detaljerad information om den nya lagändringen och regler kring bygglov hittar du på Boverkets webbplats: boverket.se.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela