2017-09-25

Tekniska nämnden 21 september

Tekniska nämnden beslutade bland annat att godkänna ny plan för lek- och aktiverande platser i Hörby kommun, samt en policy för gatubelysning i kommunen.

Plan för lek- och aktiverande platser

Planen för lek- och aktiverande platser lyfter betydelsen av mötesplatser
för barn, unga och vuxna i ett samlande dokument. Målet är att fastställa riktlinjer för kommunens lekmiljöer på allmän platsmark, skolor och de kommunala bostadsmiljöerna.

Policy för gatubelysning

Policyn för väg- och gatubelysning i Hörby kommun ska bidra till att uppnå nollvisionen, ett jämställt transportsystem och begränsad klimatpåverkan.

Det kan ske genom att prioritera belysning för gång-, cykel- och kollektivtrafik, mötesplatser och komplexa trafikmiljöer.

Policyen är tänkt att ge svar på hur gatubelysningen ska utformas och var det skall finnas gatubelysning där Hörby kommun är huvudman. Den ska också redogöra för var man eventuellt kan ta bort belysning eller överlåta driften av belysningen till samfälligheter eller annan väghållare.

 

Dela på Facebook Tweet
Dela