2018-04-30

Byggnadsnämnden 26 april

På Byggnadsnämndens sammanträde beslutades bland annat att bevilja bygglov för idrottshall och att godkänna förslaget till Programsamrådsredogörelse för Planprogram för Stattena östra.

Bygglov Lågehallarna

Byggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för tillbyggnad av idrottshall, rivning av del av idrottshall samt fasadändring. Åtgärden innebär att en Lågehall 2 och delar av Lågehall 1 rivs och ersätts med en ny idrottshall i två våningar. Lågehall 1 kommer att renoveras och ändra fasadbeklädnad för att matcha med den nya tillbyggnaden.

Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl, Stattena östra

Planering och utveckling har tagit fram ett planprogram för ny detaljplan för del av den kommunalägda fastigheten Hörby 43:47 samt de fyra privata fastigheterna Hörby 43:29, 43:30, 43:31 och 43:32. Planen benämns Del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra. Planprogrammet för Stattena östra har varit utskickat på programsamråd under tiden 10 januari – 21 februari 2018.

De inkomna synpunkterna handlar sammanfattningsvis om hantering av dagvatten, förhållande till översiktsplanen avseende antal och typ av bostäder, föreslagna höjder, infartstrafik och bevarande av natur-och kulturmiljö. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i en programsamrådsredogörelse. Programsamrådsredogörelsen är sedan ett underlag för fortsatt detaljplanearbete.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.
 
Dela på Facebook Tweet
Dela