2017-11-21

Tekniska nämnden 17 november

Tekniska nämnden behandlade bland annat förslag till medfinansiering av cykelväg samt ekonomisk uppföljning av måltidsverksamheten.

Måltider – ekonomisk uppföljning

Kommunservice måltider redovisar ett underskott med 1 320 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten fortsätter aktivt med förändringsarbete för att nå ekonomisk balans 2019-01-01.

Gång- och cykelväg Hörby - Ludvigsborg

Trafikverket har översänt ett förslag till medfinansieringsavtal gällande gång- och cykelväg sträckan Kulleröd - Fulltofta riksväg 13. Under förutsättning att avtalet är klart under 2017 bedöms produktionen ske under 2021. Tekniska nämnden godkände inriktningen för medfinansieringsavtalet samt föreslår kommunfullmäktige att godkänna medfinansieringsavtalet och avsätta medel för finansieringen av projektet.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet
Dela på Facebook Tweet
Dela