Skriftlig redogörelse

Enligt 2 kap 3 § lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004, är det krav på att ägare av vissa byggnader och vissa anläggningar där risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet.

En redogörelse i skriftlig form skall lämnas för brandskyddet till kommunen. Rör det sig om en sådan anläggning med farlig verksamhet
som avses i 2 kap 4 § (i denna gamla lagen kallade § 43 anläggning) skall dokumentationsskyldigheten istället åvila den som utövar
verksamheten på anläggningen. Denna dokumentation är en sammanfattning hur brandskyddet i en byggnad är ordnat både av tekniskt och
av organisatorisk karaktär. Vilka som omfattas av dokumentationskravet finns i Statens Räddningsverks föreskrifter om skriftlig
redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10 och ett exempel på utformningen av dokumentationen finns i
Statens Räddningsverks allmänna råd SRVFS 2004:4. Skriftlig redogörelse av brandskyddet skall lämnas in på nytt om en väsentlig
förändring har skett i brandskyddet i en byggnad eller verksamhet. Ny skriftlig redogörelse skall lämnas in i samband med regelbunden tillsyn.
Den skriftliga redogörelsen används som ett underlag till Räddningstjänsten vid planering och uppföljning av tillsynen.
 
Mer information på myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Räddningstjänsten

Kontakt på räddningstjänsten angående skriftlig redogörelse är.
Lars Nilsson
tel. 0415-18067