Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt SRV:s allmänna råd styrs behovet av skriftlig dokumentation framförallt av byggnaden, verksamheten och organisationen.

Skriftlig dokumentation skall finnas för byggnader eller anläggningar som omfattas av en eller flera av följande kriterier;

hög nivå, mellan nivå och låg nivå. Skriftlig dokumentation av brandskyddet behövs när:
Byggnaden
*Brandskyddet låter sig inte enkelt beskrivas
*Speciellt underhåll krävs för att upprätthålla brandskyddet
*Brandskyddet är beroende av automatisk eller manuell styrning av brandtekniska installationer
*Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull
Verksamheten
*Verksamheten medför stor risk för brands uppkomst eller spridning
*Anläggningen omfattar stora personantal
*Verksamheten innefattar sovande personer med dålig lokalkännedom
*Förutsättningarna för verksamheten förändras ofta
*Utrymningsvägar riskerar att blockeras i en nödsituation
Organisationen
*Verksamhetens brandskydd bygger på en organisation där flera personer är  engagerade i utformning och upprättande av det systematiska brandskyddsarbetet
*Aktivt deltagande av personal vid brand eller tillbud förutsätts
*Brandskyddet är beroende av ett fungerande samarbete mellan personalen
Rätt nivå på det Systematiska Brandskyddsarbetet
Nivån på det systematiska brandskyddsarbetet varierar utifrån ovanstående kriterier. Nedan redogörs för Räddningstjänsten tre olika nivåer på arbetet utifrån byggnad, verksamhet och organisation. Avvikelser kan förekomma i det enskilda fallet.
 
Mer information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 
Räddningstjänsten

Kontakt angående systematiskt brandskyddsarbete på Räddningstjänsten är.
Lars Nilsson
Tel. 0415-180 67