Tillsyn

Kommunen ska enligt lag om skydd mot olyckor genomföra tillsyn. Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen efterföljs.

Enligt lagen har kommunen rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov förekommer.
Tillsynen som omfattar kontroll av att brandskyddet håller en skälig nivå. Ansvaret för brandskyddet i anläggningen åligger ägaren och/eller nyttjanderättshavaren.
Räddningstjänsten i Hörby utövar även tillsyn över hanteringen av brandfarliga- och explosiva varor i Hörby.
 
Avgift, föreläggande, förbud och vite
Räddningstjänsten i Hörby har rätt att ta ut avgift för tillsynsbesök. Avgiften tas ut på en fastställt taxa
Lagstiftningen innebär normalt att förelägganden och förbud kan beslutas
av varje enskild tillsynsförättare med delegation. Beslut om vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad är dock inte möjliga att delegera. Dessa beslut tas av tekniska nämnden i Hörby.
Räddningstjänsten

Kontakt angående tillsyn på Räddningstjänsten är.
Lars Nilsson
Tel. 0415-180 67