Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel används inom flera områden, både av företag och privatpersoner. Det finns mycket att tänka på vid användning då dessa medel kan vara skadliga för miljön och hälsan. Verksamhetsutövaren är vid bekämpning ansvarig att hålla skyddsavstånd, att utrustningen är i gott skick, att en säker förvarings-, påfyllnings- och rengöringsplats finns samt att den genomförda bekämpningen ger minsta möjliga miljöpåverkan.

När krävs tillstånd?

Tillstånd krävs för att få sprida bekämpningsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde till
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • inom vattenskyddsområde

Om du planerar att sprida bekämpningsmedel enligt ovan tänk på att skicka en skriftlig tillståndsansökan i god tid, men minst fyra veckor, innan planerad spridning.

Att sprida bekämpningsmedel enligt ovan utan tillstånd är förenat med en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

När krävs anmälan?

Anmälan krävs för spridning av bekämpningsmedel

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som statens jordbruksverk meddelat
 • på banvallar
 • inom områden större än 1000m2 där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark

Om du planera att sprida bekämpningsmedel enligt ovan tänk på att skicka en skriftlig anmälan i god tid, men minst fyra veckor, innan planerad spridning.

Att sprida bekämpningsmedel enligt ovan utan att först anmälan är förenat med en miljösanktionsavgift på 5000 kronor

En avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan.

Vilka bekämpningsmedel får användas?

Bekämpningsmedel är indelade i tre klasser: klass 1, 2 och 3. Klass 1 och 2 får endast användas för yrkesmässigt bruk och kräver särskild behörighet, klass 3 får användas av privatpersoner.

För att ett bekämpningsmedel ska få användas krävs ett godkännande från Kemikalieinspektionen. När preparatet fått ett godkännande får det ett 4-siffrigt registreringsnummer. Du kan via registreringsnumret söka fram information om preparatet i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Funktionstest av spruta

Det är obligatoriskt att funktionstesta sin spruta vart tredje år. Funktionstestet måste godkännas av Jordbruksverket för att sprutan ska få användas.  

Att använda en utrustning för spridning av bekämpningsmedel som inte är godkänd av Jordbruksverket är förenat med en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

Mer information

Säkert växtskydd (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10