Gödselhantering

Idag finns det stora problem med övergödning i sjöar och vattendrag. Därför är det väldigt viktigt att gödselhanteringen sker på ett sådant sätt att det inte sker läckage till mark och yt – och grundvatten.

Gödsellagring

Vid lagring av stallgödsel ska lagringsutrymmen vara utformade så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Flytgödsel- och urinbehållare ska ha ett tak, stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Påfyllning i brunnar ska ske underifrån eller ha påfyllningsrör under täckning.
 
Verksamheter med fler än 10 djurenheter, (en djurenhet motsvarar till exempel en häst, en mjölkko, 3 suggor eller 10 slaktsvin), ska ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under;
• åtta månader för nötkreatur, hästar, får eller getter
• tio månader vid annan djurhållning
 
Verksamheter med 10 eller färre djurenheter ska ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under 6 månader.
 

Tät lagring kan utformas på olika sätt. Det är viktigt att tänka på placeringen av lagringsplatsen så att den inte stör någon närboende, samt om det skulle  ske ett läckage att det inte sker direkt intill ett vattendrag eller dricksvattenbrunn. För att förhindra läckage eller avrinning bör lagringsutrymmena inspekteras regelbundet, så att skador kan upptäckas och åtgärdas i tid. Kontrollen är en del i egenkontrollen.

Spridning av gödsel

Det är viktigt med en balans mellan hur många djur som finns på gården och hur mycket mark som stallgödseln kan spridas på.  För företag med fler än 10 djurenheter, krävs en viss spridningsareal för stallgödseln. Hur stor spridningsareal som behövs är beroende på vilka djurslag som finns i verksamheten då olika djurslag producerar olika mängd fosfor.

Stallgödsel får spridas enligt följande;

Från den​

Till den​

Tillåtet spridningssätt​

1 aug

31 ​okt

I växande gröda eller före höstsådd av höstoljeväxter på lerjord, med mer än 15 % ler halt, kan spridning ske även inför höstsådd av annan gröda. ​

1 okt​

31 okt​

Fasta gödselslag får spridas utan krav på höstsådd med ned brukning inom 4 timmar. OBS! detta gäller inte gödsel från fjäderfän.​

1 nov​

​28 feb

All spridning förbjuden!​

29 feb​

​31 juli

Spridning tillåten.​

 

När man bestämmer tidpunkt för spridning ska man ta hänsyn till:

  • inverkan på grund- och ytvatten,
  • ammoniakavgång och
  • eventuella luktstörningar för närliggande bostäder

Annat att tänka på innan spridning av gödselmedel;

  •  att gödselmedel får inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark
  •  att spridning av flytgödsel i växande gröda får endast ske med tekniker som effektivt minskar ammoniakförlusterna, t ex släpslangsspridning.
  • att spridning av gödselmedel får inte ske närmare än två meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö
  • att gödselmedel får inte spridas i större mängder än vad som motsvarar grödans kvävebehov för växtsäsongen.
  • att det inte får spridas mer än 22 kg fosfor/ ha uträknat på en femår period.
Gödselspridningsdispens
I enskilda fall kan dispens sökas från gällande spridningsregler för stallgödsel. Skulle det hända något i er verksamhet, som ni inte kunna påverka eller förutse, som gör att ni behöver sprida gödsel under spridningsförbudet kan ni ansöka om gödselspridningsdispens.
 
I första hand ska ni själv försöka åtgärda problemet till exempel genom att flytta gödseln till en tom gödselbrunn på en annan fastighet för att undvika översvämning. Det är väldigt viktigt att du i din verksamhet planerar så att en gödselspridningsdispens kan undvikas.
 
Ansökan om dispensen görs hos miljönämnden. Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan.
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10