Miljöskyddsinspektion 

Inspektioner genomförs på både lantbruk med djurhållning och växtodling. Då kontrolleras bl.a. gödselanläggning, ensilage-, kemikalie- och avfallshantering, cisterner, avloppsanläggningar, bostads- och stalluppvärmning, samt att regler för miljöhänsyn i jordbruket uppfylls.

Tillsynsbesöken är i regel förbokade så att du som verksamhetsutövaren ska kunna förbereda dig och avsätta tid till besöket, men även oanmälda inspektioner görs till exempel i samband med klagomål.

Förberedelser

Vad inspektionen bör verksamheten ha tagit fram följande: 

 • Egenkontroll
 • Genomförd Miljöhusesyn
 • Växtodlingsplan, markkarteringar och ev. växtnäringsbalans
 • Beräkning av behovet av lagringskapacitet för stallgödsel
 • Sprutjournal
 • Funktionstest av sprutan
 • Behörighetsbevis (sprutcertifikat)
 • Eventuella transportdokument
 • Avfallsjournal/kvitto
 • Eventuella besiktningsdokument för cisterner
 • besiktningsdokument för köldmedierbesiktningsdokument för köldmedier

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön ska regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Detta för att motverka att olägenheter uppstår.

Kraven på egenkontroll ser olika ut för olika verksamheter. För anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter (s.k. C- och B-verksamheter) finns mer specifika krav, därav att egenkontrollen ska vara skriftlig.  Dessutom ska förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) följas, denna innefattar bl.a. skriftlig ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning. Som stöd för arbetet med egenkontrollen kan verksamheten bl.a. använda Miljöhusesyn. Det finns även bra informations på Jordbruksverkets hemsida Länk finns nederst på sidan.

Avgift och intervaller

Hur ofta inspektioner görs beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilken miljöpåverkan verksamheten förväntas ha på omgivningen. Besöksintervallen varierar mellan årliga besök för de största djurhållande gårdarna till besök vart 6:e år för mindre hästgårdar. Även växtodlingsgårdar utan djur inspekteras.

För tillsynsbesök och övrigt arbete i samband med dessa tas en tillsynsavgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Taxan består av en timtaxa eller en fast avgift beroende på lantbrukets storlek.

Mer information

Checklista (pdf 1,29 MB)

Miljöhusesyn  

Egenkontroll Jordbruksverket