Farligt avfall

Avfallshantering är en viktig del av egenkontrollen och du som driver en verksamhet där farligt avfall uppkommer är ansvarig för att det hanteras på rätt sätt. Farligt avfall ska hållas åtskilt från andra typer av avfall och får inte heller blandas med andra typer av farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

I bilaga 2 till avfallsförordningen hittar du vad som klassas som farligt avfall. Du känner igen det då det har en asterisk*.  Det kan vara ämnen som t ex är cancerframkallande, frätande eller giftiga. Exempel på farligt avfall är oljefilter, batterier, lysrör, elektronik och lösningsmedelsrester.

Egenkontroll

Om det uppkommer farligt avfall i din verksamhet är du skyldig att föra anteckningar över

 • den mängd avfall som uppkommer årligen
 • vilken sorts avfall det är
 • vart det transporteras och omhändertas

Uppgifterna ska sparas i minst tre år och kunna visas upp vid tillsyn eller redovisas i årsrapporteringen.

Lämna farligt avfall

Du som lämmar ifrån dig farligt avfall är skyldig att:

 1. Kontrollera att både transportören och mottagaren har ett giltigt tillstånd från länsstyrelsen
 2. Upprätta ett transportdokument. Det ska innehålla uppgifter om;
 • avsändare
 • mottagare
 • transportör
 • vilken sorts avfall det är
 • avfallsmängd

Transportdokumentet ska undertecknas av den som lämnar avfallet och ska sedan följa med transportören. Lämnaren ska behålla en kopia. När transporten når anläggningen som tar emot avfallet ska de skriva under transportdokumentet och skicka en bekräftelse till avfallslämnaren. I bekräftelsen ska framgå vilket avfallsslag och hur stor mängd som tagits omhand så att avfallslämnaren kan kontrollera att uppgifterna stämmer.

Om transportdokument saknas kan du som avfallslämnare få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Egen transport

Det farliga avfall som uppkommer i din verksamhet kan du själv transportera det till godkänd mottagare efter att en anmälan gjorts till länsstyrelsen. När du lämnar avfallet ska du se till att få ett kvitto som kan visas upp vid tillsyn.

Om du själv transporterar farligt avfall ska du föra anteckningar över

 • varifrån de olika avfallsslagen kommer.
 • till vilka anläggningar avfallet transporteras
 • hur ofta transport sker
 • på vilket sätt avfallsslagen transporteras.

Du ska spara dessa anteckningar i minst ett år.

Mer information

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Länsstyrelsen

Telefon: 040/044 - 25 20 00