Ansvarsområden för ägare till flerbostadshus

Du som fastighetsägare måste ta ansvar för en mängd saker när det gäller boendemiljö. Detta ställer krav på att du har kunskap om de regler som gäller, till exempel när det gäller egenkontroll. Detta gäller till exempel radonmätningar, avfallshantering och skadedjur. Mer om de områden som är viktiga att ha kunskap om som fastighetsägare kan du också läsa under inomhusmiljö.

Radon

Höga radonhalter inomhus är en hälsorisk. Du som fastighetsägare måste se till att radonhalten inte överstiger gällande riktvärde, 200 Bq/m3.

Förhöjda radonhalter kan bero på byggnadsmaterialet blå lättbetong eller inläckage av radonhaltig luft från marken. Om radonhalten ligger över riktvärdet måste du vidta åtgärder som sänker radonhalten. Oftast kan det göras ganska enkelt och utan alltför stora kostnader.

Mätningen bör ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i inomhusluft [Läs] . Mer information om radon och mätningar finns också på sidan Radon.

Avfallshantering

Du har som fastighetsägare ett ansvar för avfallshantering. Du ska se till att hanteringen fungerar, och att hyresgästerna vet hur de ska hantera sina sopor. Det betyder att du måste ha koll på lagar och regler för avfallshantering.

Mer information finns på sidan Avfall.

Kontakta gärna Merab för hjälp med information till hyresgäster, skyltar, märkning på och invid kärlen mm.

Skadedjur

Som fastighetsägare har du ett huvudsakligt ansvar när det gäller skadedjur. Om en hyresgäst har problem med skadedjur är det i första hand dig de ska vända sig till.

Tips på vad du som fastighetsägare kan göra:

  • Du som fastighetsägare är skyldig att sanera en fastighet eller mark där det finns ohyra eller skadedjur. I många fall kan du behöva professionell hjälp från skadedjursbolag. De har både utbildad personal och specialutrustning.

  • Informera dem som bor i ditt hus att låta bli att mata fåglar från balkongen eller i närheten av huset. Matrester lockar till sig både fåglar och råttor.

  • Var noggrann med att hålla rent vid avfallstunnor och komposter.

Ogräsbekämpning

När du väljer att använda bekämpningsmedel för att ta bort ogräs finns det en del att tänka på. Läs mer på sidan Bekämpningsmedel.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 14

Mer information
Merab

Telefon: 0413-684 40