Förskola & Skola

Planerar du att starta en ny förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem? Dessa barnomsorgs-/undervisningsverksamheter är anmälningspliktiga och ska därför anmälas till miljönämnden innan du startar. Även du som planerar att utöka en befintlig verksamhet med ny lokalyta eller fler barn/elever ska informera miljönämnden.

Din anmälan ska vara skriftlig och innehålla ritningar, tekniska beskrivningar och beskrivning av verksamheten. Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter det att du har lämnat in din anmälan, om inte miljönämnden bestämmer något annat.

Samma blankett används till både start och ändring/utökning av verksamhet.

Anmälningsblanketten för ny eller ändring/utökning av verksamhet finns under kategorin Hälsa och Miljö.

Tillsyn och viktiga bestämmelser

Det är miljönämnden som har hand om tillsynen av dessa verksamheter. I samband med din anmälan kan nämnden hjälpa till med information samt lämna synpunkter på till exempel ventilation, ljudnivå och hygieniska krav.

Det finns ett flertal viktiga bestämmelser och rekommendationer som gäller utformningen av skol- och förskolelokaler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Bygg & Miljö har tagit fram Vägledning Skolor, förskolor och fritidshem [Läs] (pdf 1, 47 MB). Här finns fakta inom olika områden, lagbestämmelser, information om tillsyn och egenkontroll samt tips på mer information. 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10