Starta och driva hygienlokal

Till hygienlokaler räknas alla lokaler där yrkesmässig hygienisk behandling utförs.

Exempel på sådana verksamheter är akupunktur, fotvård, piercing, hårvård, hudvård, solarium, massage och tatuering.

Anmälningsplikt

Enligt Miljöbalken är vissa typer av hygienisk verksamhet anmälningspliktigt. Det gäller verksamheter som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg samt där det finns någon typ av bad. Alltså är t ex fotvård, tatuering, piercing, akupunktur och bubbelpool anmälningspliktigt.

Anledningen till att verksamheten måste anmälas är för att Bygg & Miljö är tillsynsmyndighet, och kontrollerar att kraven i lagstiftningen uppfylls. Vid tillsynen går en hälsoskyddsinspektör igenom verksamheten, kontrollerar att bra och lämpliga rutiner finns kring hygien, behandling, skötsel av instrument och att städning av lokalerna fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Kontakta gärna Bygg & Miljö redan när du planerar din verksamhet. Vi kan då i ett tidigt skede komma med synpunkter och råd om utformning och inredning.

Vid ombyggnad av en befintlig lokal kan en ändringsanmälan behöva göras. Om anmälan inte görs innan verksamheten startar tas en miljösanktionsavgift ut.

Blanketten för anmälan kan du hämta på blankettsidan, under rubriken Hälsa & Miljö. Glöm inte bifoga en ritning över lokalen till anmälan. Bygg & Miljö bokar sedan en tid för besök i lokalen, med den som ska driva verksamheten. Därefter skrivs ett beslut med eventuella försiktighetsåtgärder.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan.

Bygglov och Bygganmälan

Verksamheten kan också behöva bygglov eller bygganmälan.

Ta därför alltid kontakt med bygglovshandläggare i ett tidigt skede.

Tillsyn och egenkontroll

Miljönämnden har enligt Miljöbalken tillsyn över hygienlokaler.

Tillsynen för hygienlokaler baseras på en egenkontroll och miljönämndens huvudroll i sammanhanget är att skapa förutsättningar för att detta fungerar.

Vid uppdagade missförhållande, t ex klagomål från allmänheten kan extra tillsynsbesök utföras. 

Riskavfall

Stickande och skärande avfall samt övrigt farligt avfall hanteras separat och läggs i speciella avfallsburkar. Hämtning och emballage beställs hos avfallsmottagare som är godkänd för att ta hand om sådant avfall.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10