Risk för överföring av smittsamma sjukdomar vid bristande hygien

Brister hygienrutinerna kan man i värsta fall överföra sjukdomar som hepatit B- och C-virus, HIV-virus eller multiresistena bakterier.

Lämplig lokal och bra rutiner

För att minimera risken för blodsmitta behöver verksamheten en speciell plats för sterilisering, samt en utformning som möjliggör att man kan hålla isär sterilt och icke sterilt material. En god handhygien och möjlighet att upprätthålla den krävs också.

Viktigt vid hygienisk behandling, där risk för blodsmitta finns:

• Lokalerna ska vara utformade och inredda så att de är lätta att rengöra och inte drar till sig onödigt mycket damm och bakterier, så som t ex textilier kan göra.

• Instrument och redskap måste rengöras och steriliseras/desinficeras inför varje kund för att minimera risken för att sprida sjukdomar mellan kunder.

• När man utför hygienisk behandling är det viktigt att man har tydliga och funktionella rutiner för rengöring, sterilisering och desinficering så att lokaler och instrument inte sprider smitta.

Det krävs mycket från en verksamhet för att upprätthålla en god hygienisk miljö. Förutsättningar måste finnas både i lokalen och hos den personal som arbetar.

Mer information finns på Socialstyrelsens webbsida.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10