Vad gäller för miljöfarlig verksamhet?

Industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar och lantbruk är exempel på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet. För vissa av dessa verksamheter måste man söka tillstånd hos miljödomstolen och länsstyrelsen eller informera miljönämnden genom att lämna in en anmälan i god tid.

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används för verksamheter som har en miljöpåverkan. Det är verksamheter eller åtgärder som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Inom begreppet ryms verksamheter som verkstäder, avloppsanläggningar och industrier.

Ny verksamhet

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga, andra är anmälningspliktiga medan andra kan startas utan att först ta kontakt med miljönämnden. Det är dock viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamhet, även om den inte klassas som anmälnings- eller tillståndspliktig.

Tillstånd eller anmälan?

För att klargöra om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig ska du använda dig av miljöprövningsförordning (2013:251). Om du är osäker på vad som gäller kan du alltid kontakta Bygg & Miljö.

Tillståndsplikt gäller för verksamheter som klassas som A- och B-verksamheter enligt förordningen. Mer information om hur du ska gå till väga för att söka tillstånd finns på Länsstyrelsens webbplats.

Om den verksamhet som du ska etablera är en så kallad C-verksamhet enligt förordningen är den anmälningspliktig till miljönämnden. Du måste då lämna in en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas.

Om din verksamhet inte finns med i förordningen är den inte förenad med någon anmälnings- eller tillståndsplikt. Det är dock bra att ta kontakt med Bygg & Miljö för att klargöra att förordningen tolkats rätt och att det inte finns några andra lokala regler.Läs mer om hur du gör en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Att anlägga eller driva en verksamhet utan att göra en anmälan kan leda till en åtalsanmälan.

Ändring av befintlig verksamhet

Om du behöver ändra en anmälningspliktig verksamhet gäller särskilda regler om förändringen kan ha betydelse ur störningssynpunkt. Du måste då lämna in en anmälan till miljönämnden innan du vidtar några åtgärder. Anmälan måste lämnas in senast sex veckor innan verksamheten ändras. Observera att en anmälan ska göras oavsett om den är positiv eller negativ ur störningssynpunkt.

Bedriver du en tillståndspliktig verksamhet som behöver ändras ska du vända dig till länsstyrelsen, som har tillsyn över ditt företag. 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10