Anmälan och handläggning av ett ärende

Skriftlig anmälan senast sex veckor i förväg

En anmälan ska alltid göras skriftligt och lämnas in i två exemplar till miljönämnden. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som miljönämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I vissa fall ska anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Blankett finns inte framtagen för anmälan, eftersom det finns många olika typer av verksamheter. Det finns däremot ett dokument för vad en anmälan enligt miljöbalken bör innehålla [Läs]  (pdf 292 kB).  

För anmälan av vindkraftverk finns innehållet i anmälan reglerat i lagstiftningen. Det finns ett dokument för vad en anmälan för vindkraft bör innehålla [Läs]  (pdf 196 kB).

Du måste lämna in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten anläggs, påbörjas eller ändras. Denna tid behövs för att miljönämnden ska hinna höra alla berörda och göra sin bedömning.  Om kompletteringar behövs kan handläggningstiden förlängas.

Så handläggs ditt ärende

Efter att din anmälan har kommit in till miljönämnden skickas ett exemplar till Länsstyrelsen. Om något fattas i din anmälan får du en begäran om att komplettera denna. Ibland görs ett tillsynsbesök på plats.

De myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha ett intresse i saken ges tillfälle att lämna sina synpunkter. Det kan ske antingen genom ett samrådsmöte, en annons, ett särskilt utskick eller via telefon.

När miljönämnden har utrett anmälningsärendet får du ett beslut. Beslutet kan antingen vara ett förbud, ett föreläggande om vissa försiktighetsmått eller en underrättelse om att ärendet inte föranleder någon särskild åtgärd från miljönämndens sida. Du har möjlighet att överklaga beslutet.

När ett beslut är fattat

Efter att miljönämnden har fattat sitt beslut i anmälningsärendet debiteras du en tillsynsavgift för den tid som nämnden lagt ned.

Alla anmälningspliktiga verksamheter måste ha en dokumenterad egenkontroll enligt lagstiftningen.  

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10