Egenkontroll enligt Miljöbalken

Du som bedriver miljöfarlig verksamhet ska löpande planera och kontrollera din verksamhet. Genom din egenkontroll ser du till att motverka eller förebygga problem för människors hälsa eller påverkan på miljön. 

En egenkontroll som fungerar bra är viktig, eftersom den kan göra att du upptäcker felaktig hantering eller något fel på din utrustning innan det sker en allvarlig skada.

Omfattningen av egenkontrollen beror på vilken typ av verksamhet du bedriver, hur stor den är och hur den påverkar miljön.

För de verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga finns mer detaljerade krav för egenkontroll.

Vem ansvarar för egenkontrollen?

Verksamhetsutövaren eller den som vidtar en åtgärd ansvarar genom sin egenkontroll att miljöbalkens och myndigheternas krav följs.

Egenkontrollen innefattar den organisation, de rutiner (till exempel för drift, skötsel och underhåll) samt de åtgärder som du behöver göra för att följa lagen. Om din verksamhet är stor, komplex eller förknippad med en stor risk för människors hälsa eller miljö, behöver egenkontrollen vara mer omfattande än om verksamheten är liten, enkel eller innebär en liten risk.

Krav på dokumentation

Egenkontrollen bör dokumenteras eftersom det är du som verksamhetsutövare som har bevisbördan för att visa att egenkontrollen fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för personalen att göra rätt. Det underlättar också uppföljningen och gör det enklare att hitta brister om något blivit fel.

Dokumentationen kan se olika ut beroende på hur verksamheten ser ut. Anpassa dokumentationen efter verksamhetens typ och storlek samt efter vilka risker din verksamhet kan innebära för miljö och hälsa.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10