Förorenade områden

Vid upptäckt av föroreningar är det alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att sanera, om ingen verksamhetsutövare finns kvar. Om du behöver sanera eller efterbehandla förorenad mark ska du anmäla detta till miljönämnden.

I vissa fall finns det risk att föroreningar sprider sig när man sanerar marken eller om man sanerar kvicksilverförorenade avloppsledningar från nedlagda tandläkarpraktiker.

Vid misstanke om förorening behöver en markundersökning utföras. Då är det lämpligt att lämna en provtagningsplan till kommunen.

Du måste anmäla till miljönämnden innan du börjar sanera förorenad mark. I anmälan ska uppgifter finnas om:

  • Fastigheten: fastighetsbeteckning, nuvarande användning, tidigare verksamhet
  • Hänvisning till markundersökning som genomförts och resultat av denna, samt föreslagna åtgärder
  • Saneringsmetod och genomförande
  • Åtgärdsmål
  • Omhändertagande av förorenade massor: transportör, mottagare

Efter saneringen ska en saneringsrapport lämnas till miljönämnden. Den ska innehålla uppgifter om:

  • Genomförande och resultat av saneringen
  • Prover som tagits, analyser och resultat av dessa
  • Ritningar över fastigheten, markerad med borrhål där prover tagits
  • Analysprotokoll
  • Information om omhändertagande av förorenade massor: mängder, transportör, mottagare

Inventering av förorenade områden vid pågående verksamheter

De anmälningsärenden om sanering av förorenad mark som Bygg & Miljö handlägger handlar om nedlagda verksamheter som för många år sedan avslutade sin verksamhet. För att uppnå Riksdagens miljömål Giftfri miljö ska alla pågående verksamheter inventeras. Naturvårdsverket leder arbetet med inventering av förorenade områden.

På miljönämndens ansvar ligger att se till att de verksamheter som miljönämnden har tillsyn över (och där behov finns) också inventeras enligt MIFO (metod för inventering av förorenade områden).

Inventering omfattar inte markundersökningar eller sanering. Inom den ordinarie tillsynen inhämtas uppgifter för inventering och riskklassning.

Inventeringen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt av verksamhetsutövaren eller av en konsult. Ett inventeringsformulär ska fyllas i och i samband med detta finns möjlighet att lämna förslag till riskklass.

Mer information

Naturvårdsverket

 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10