Försäljning av tobak

Innan försäljning av tobak påbörjas ska anmälan göras till Bygg & Miljö. Det är du som näringsidkare som ska utbilda och informera din personal om reglerna för tobakförsäljning.

Ni får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Begär alltid legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år. Folkhälsomyndighetens allmänna råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.

Skyltar eller dekaler för att informera om åldersgränsen måste vara uppsatta och du får inte ha någon marknadsföring på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.

Tänk särskilt på att du inte får sälja lösa cigaretter eller omärkta eller felmärkta tobaksvaror.

På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök finns det i tobakslagen begränsningar över var rökning får ske.

Rökning får inte ske på följande platser:

  • Skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

  • I restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.

  • Vid uteservering ska inte den som inte röker behöva passera de som röker för att komma in i restaurangen.

  • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning eller i andra lokaler där allmänheten har tillträde till lokalerna.

Anmälan

blankettsidan under Miljö och hälsa hittar du de handlingar som behövs för att anmäla din verksamhet,

Tillsyn

Tillsyn av försäljning av tobak utförs av miljönämnden och polisen.

När du anmäler att du vill sälja tobak ska du även bifoga ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du kommer ha för att säkerställa att lagstiftningen uppfylls.

För handläggning av inkommen anmälan och beslut tas en avgift ut. Avgiften är 900 kr vilket motsvarar 1 timmes handläggningstid. Vid tillsynsbesök tas timtaxa ut.

Mer information

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415- 37 83 10

Livsmedelsinspektör

Christoffer Höstgren
Telefon: 0415-37 82 67