Medborgardialog

Hur vill du att Hörby ska vara? Var med och påverka genom att bidra med dina synpu​nkter, erfarenheter och kunskap.

Ditt engagemang är vik​tigt för Hörbys utveckling. Hörby kommun anordnar löpande dialogaktiviteter för att få in medborgarnas perspektiv i arbetet.

Dialoger i Hörby kommun

Hörby stationssamhälle 2.0 - Försköning av stationslägen i centrum 

Hörby kommun har beviljats bidrag på 17,25 miljoner kronor av Trafikverket för att utveckla Hörby tätort och dess centrum.

Miljöerna runt Hörbys stationslägen ska utvecklas och förskönas, så att framkomligheten för kollektivtrafiken förbättras och för att skapa  trygga och trivsamma väntmöjligheter. 

Under våren 2017 har det hållits två dialogträffar dit allmänheten har bjudits in. Deltagarna har tillsammans med arkitekter arbetat med idéer till centrumutveckling. Arkitekterna har skapat förslag på utformning av den fysiska miljön, som ligger till grund för det fortsatta arbetet.