Tjänstemän utför politikers beslut 

Kommunens förvaltningar består av anställda tjänstemän som bereder och verkställer de politiska nämndernas beslut.

Kommunledningskontoret står till kommunstyrelsens förfogande när det gäller samordning och planering av kommunens verksamhet. Det består av fyra avdelningar.

Kansliavdelningen svarar för den administrativa beredningen av ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. En viktig uppgift för kansliet är att svara för informationen gentemot allmänheten.

I Hörby finns kommunikatörer anställd som svarar för den interna och den externa informationen, kontakterna med media, kommunens hemsida med mera. 

Dessutom finns en näringslivschef som bland annat ska fungera som en länk mellan kommunen och de lokala företagen. Näringslivschefen har även ansvaret för turismfrågor.

Ekonomiavdelningen arbetar med kommunens ekonomi, ekonomisk planering med mera.

HR-avdelningen har en konsultativ roll gentemot såväl kommunledningen som de enskilda nämnderna och förvaltningarna. HR ger råd och tar fram underlag som gäller personalpolitiska riktlinjer, organisationsfrågor, avtalspolicy med mera.

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen verkställer nämndernas beslut i barnomsorgs- och utbildningsfrågor samt kultur- och fritidsfrågor, till exempel driften av kommunens bibliotek och museum samt bad- och fritidsanläggningar.

Socialförvaltningen bereder och verkställer nämndens beslut i handikappfrågor, äldreomsorg och omsorg om individen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem avdelningar:

Kommunservice ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter, vatten, avlopp, gator och parker.

Planering & Utveckling hanterar detaljplaner, hållbar utveckling, markförvaltning, exploatering och naturvård.

Bygg & Miljö svarar för bygglov, inspektion och granskning av hygien, miljöskydd, livsmedel med mera.

Räddning & samhällsskydd ansvarar för operativ verksamhet, rådgivning och tillsyn.

Demokrati & ledningsstöd arbetar med administrativt stöd till förvaltningens verksamheter.

Kommundirektör
Johan Eriksson
0415-37 82 02

E-post E-post
Kontakta oss
Kommunens tjänstemän