Kommunrevisionen  

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska verksamheten som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

Revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

Följande personer ingår i revisionen under innevarande mandatperiod:

Karin Gullberg, ordförande
Björn Strömqvist, vice ordförande
Göran Andersson, kommunrevisor
Tommy Persson, kommunrevisor
Leif Rosvall, kommunrevisor

Aktuella rapporter:

Granskningsrapporter 2018:

Missivbrev granskning av KS reglemente och delegationsordning.pdfMissivbrev granskning av KS reglemente och delegationsordning.pdf

Missiv granskning av investeringar Hörby kommun 2018.pdfMissiv granskning av investeringar Hörby kommun 2018.pdf

Revisionsrapport granskning av investeringar Hörby kommun 2017_sakgranskad_180116.pdfRevisionsrapport granskning av investeringar Hörby kommun 2017_sakgranskad_180116.pdf

Granskningsrapporter 2017:

Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut Hörby kommun.pdfGranskning av verkställighet av fullmäktiges beslut Hörby kommun

Missivbrev verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.pdfMissivbrev verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

2. Granskning av årsredovisning Hörby 2016 underskrivet ex.pdf2. Granskning av årsredovisning Hörby 2016 underskrivet ex

It-säkerhetsgranskning 2016 Hörby kommun.pdfIt-säkerhetsgranskning 2016 Hörby kommun

Misisvbrev IT-säkerhetsgranksning maj 2016.pdfMisisvbrev IT-säkerhetsgranksning maj 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Hörby kommun underskrivet ex.pdfGranskning av delårsrapport 2016 Hörby kommun underskrivet ex

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016-08-31.pdfRevisorernas bedömning av delårsrapport 2016-08-31

Revisionsrapport Riktade statsbidrag 2017.pdfRevisionsrapport Riktade statsbidrag 2017

Missivbrev gransknig av riktade statsbidrag Hörby kommun.pdfMissivbrev gransknig av riktade statsbidrag Hörby kommun.pdf

Granskningsrapporter 2016:


Granskning av lönehantering underskrivet ex Hörby kommun 2015.pdfGranskning av lönehantering 2015.pdf

 Granskningsrapporter 2015:

Förtudie Skolverksamheten Hörby kommun 2015.pdfFörstudie Skolverksamheten Hörby kommun 2015.pdf

4. Granskningsrapport HIFAB 2015.pdfGranskningsrapport HIFAB 2015.pdf
4. Revisionberättelse HIFAB 2015.pdfRevisionberättelse HIFAB 2015.pdf

5. Granskningsrapport Hörbybostäder 2015.pdfGranskningsrapport Hörbybostäder 2015.pdf
5. Revisionsberättelse Hörbybostäder 2015.pdfRevisionsberättelse Hörbybostäder 2015.pdf

 Granskningsrapporter 2014:

6. Granskningsrapport Kraftringen AB 2014.pdfGranskningsrapport Kraftringen AB 2014.pdf
6a Revisionsberättelse 2014 auktoriserad revisor Kraftringen AB.pdfRevisionsberättelse 2014 auktoriserad revisor Kraftringen AB.pdf
6b. Granskningsredogörelse Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB 2014.pdfGranskningsredogörelse Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB 2014.pdf
7a Revisionsberättelse 2014 auktoriserad revisor Kraftringen Energi Ab 2014.pdfRevisionsberättelse 2014 auktoriserad revisor Kraftringen Energi Ab 2014.pdf
7b. Granskningsrapport Kraftringen Energi AB 2014.pdfGranskningsrapport Kraftringen Energi AB 2014.pdf

8. Granskningsrapport MERAB år 2014.pdfGranskningsrapport MERAB år 2014.pdf
8b. Auktoriserad revisors rapport 2014 MERAB.pdfAuktoriserad revisors rapport 2014 MERAB.pdf

Övriga 2014:

Effekten av fem fördjupade granskningar Hörby kommun 2014 revisionen.pdfEffekten av fem fördjupade granskningar Hörby kommun 2014 revisionen.pdf
Granskning av delårsrapport 2014 Hörby kommun.pdfGranskning av delårsrapport 2014 Hörby kommun.pdf
Missivbrev Pm fördjupade granskningar 2014 Hörby kommun.pdfMissivbrev Pm fördjupade granskningar 2014 Hörby kommun.pdf
Utlåtande delårsrapport 2014 Hörby kommun revisorerna.pdfUtlåtande delårsrapport 2014 Hörby kommun revisorerna.pdf

 

Revisionens omfattning och inriktning

Revisionen i kommunal verksamhet ska utföra sin granskning i enlighet med god revisionssed. Med god revisionssed avses granskning och prövning av de som ansvarar för beredning, verkställighet och förvaltning inom det kommunala ansvarssystemet. God revisionssed i kommunal verksamhet omfattar också revisionen i andra revisionsuppdrag till vilka fullmäktige utser revisorer

Revisorernas uttalande i ansvarsfrågan görs i revisionsberättelsen som lämnas till fullmäktige inför beslut i ansvarsfrågan.

Revisorerna ska årligen för varje styrelse och nämnd granska och bedöma:

 •   om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
 •   om verksamheten sköts på ett ekonomisk tillfredsställande sätt 
 •   om räkenskaperna är rättvisande 
 •   om den interna kontrollen är tillräcklig

Den kommunala revisionen är samordnad vilket innebär att utsedda lekmannarevisorer ska granska verksamheten i de kommunala företagen i den omfattning som följer av god sed för denna typ av granskning. Denna strävan präglar revisorernas arbetssätt i alla delar av revisionsprocessen.

Följande revisor följer respektive nämnd, kommunstyrelse och bolag:

 •   Kommunstyrelsen Tommy Persson
 •   Barn- och utbildingsnämnden Karin Gullberg 
 •   Socialnämnden Göran Andersson
 •   Kultur- och fritidsnämnden Karin Gullberg
 •   Tekniska nämnden Tommy Persson
 •   Byggnadsnämnden Leif Rosvall
 •   Miljönämnden  Björn Strömqvist 
 •   Valnämnden Björn Strömqvist 
 •   Hörbybostäder AB Leif Rosvall
 •   Hörby kommuns Industrifastigheter AB Leif Rosvall

Sakkunnigt biträde
Revisionen ska biträdas av sakkunniga i granskningsarbetet. Revisorerna anlitar själv sakkunniga och bedömer behovet av sakkunnigt stöd till omfattning och inriktning. Revisionen har tecknat avtal med revisionsfirman PwC fr o m 2010. På uppdraget arbetar bl a Lena Salomon och Alf Wahlgren, certifierade kommunala yrkesrevisorer.