Så här styrs kommunen  

I Hörby styr en samverkan bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, miljöpartiet och kristdemokraterna.

Tillsammans har de fem partierna 21 av fullmäktiges 41 mandat fördelade på socialdemokraterna 10, centern 5, folkpartiet 3, miljöpartiet 2 och kristdemokraterna 1.

Övriga partier i kommunfullmäktige är sverigedemokraterna med 9 mandat, moderaterna 7 mandat, SPI 3 mandat och vänsterpartiet 1 mandat.

Susanne Meijer (S) är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Tommy Hall (S) är kommunfullmäktiges ordförande.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Hörby kommun, precis som i alla Skånes 33 och Sveriges totalt 290 kommuner.

På riksnivå motsvaras det närmast av riksdagen. Det är till kommunfullmäktige vi i allmänna val röstar fram ledamöter vart fjärde år.

Majoritetsgruppens plattform 2015-2018

Gruppens mål är att göra kommunen mer attraktiv att bo och verka i för nya och nu bosatta invånare. Att skapa en ekonomi i balans. Kommunens arbete ska präglas av ansvar, öppenhet och delaktighet. Personalen ska känna trivsel och uppskattning i sitt arbete. Kompetens och personlig utveckling skall stimuleras. Den anställde skall kunna påverka sitt arbete till glädje för sig själv och Hörby kommuns invånare. Detta skall göras genom att:
 • Föra en god personalpolitik. Personalen är kommunens viktigaste resurs, därför är det viktigt att alla känner ansvar inom sitt arbetsområde.
 • Utveckla folkhälsoarbetet.
 • Utveckla och stärka arbetsmarknadsenheten för att ge alla som kan en meningsfull sysselsättning/arbete.
 • Utveckla näringslivspolicyn. Det skall vara enkelt att etablera och driva företag i Hörby kommun.
 • Ta fram en markförsörjningsplan och bevara den goda åkermarken.
 • Skapa en bättre medborgardialog.
 • Fortsätta och förbättra samverkan över kommungränserna.
 • Ta fram en utvecklingsplan för boende och företag.
 • Skapa ett centrumprojekt som jobbar för ett levande och aktivt centrum med stimulerande torgmiljö.
 • Skapa landsbygdsprojekt som tar tillvara landsbygdens olika intressen, särskilt bostäder, transport och kommunikation, där det även ingår att underlätta för en fiberutbyggnad i hela kommunen.
 • Bevara tysta områden på t ex Linderödsåsen.
 • Ta fram en marknadspolicy för turism.
 • Arbeta för att E22 skall vara motorväg i hela sin sträckning genom kommunen.

Här fortsätter den politiska plattformens mål för kommunens verksamheter:

Utbildning (öppnas i nytt fönster)

Vård och omsorg (öppnas i nytt fönster)

Fastigheter och annan egendom (öppnas i nytt fönster)

Byggande och utveckling (öppnas i nytt fönster)

Vår miljö (öppnas i nytt fönster)

Kultur och fritidsaktiveter (öppnas i nytt fönster)