Föreningsbidrag och stipendium i Hörby Kommun  
Logga in med användarnamn och lösenord och välj sedan aktuellt bidrag

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Sök föreningsbidrag på webben
För egen inloggning kontakta Christian Håkansson 0415-37 82 47

Lathund för att söka bidrag på webben

Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Bidrag till Barn och UngdomsföreningarBidrag till Barn och Ungdomsföreningar
Verksamhetsbidrag 7-25 år (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Att ge stöd till de föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år (från det år man fyller 7 år tills det år man fyller 25 år).
För funktionshindrade gäller åldern 0-25 år.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Föreningen ska ha en godkänd drogpolicy.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Det ska vara minst tre deltagare i åldern 7-25 år i en ledarledd (ledaren måste vara minst 15 år) aktivitet om lägst 60 minuter.
- Max 30 deltagare per gruppaktivitet är bidragsberättigade (fler deltagare får dock vara med i aktiviteten)
- Sammankomsterna ska genomföras av föreningen och inte av riksorganisationen eller distriktet.
- Närvarokort ska föras och på begäran lämnas till kultur och fritid. Närvarokorten ska vara tillgängliga i minst 5 år.
- Bidrag betalas endast ut till ett tillfälle/dag oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd.

Bidragsbelopp
Verksamhetsbidrag 7-25 år utgår med:

- Aktiviteter 7-25 år 10:-/deltagare och tillfälle
- Funktionshindrade (0-25 år) 25:-/deltagare och tillfälle

Ansökan
Två ansökningar per år, den 25 februari samt den 25 augusti. Förening under riksidrottsförbundet gör sin ansökan via www.idrottonlineklubb.se och övriga föreningar gör sin ansökan på www.horby.se/bidrag .

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
25 augusti Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Utbildningsbidrag (2017)  
Ändamål
Bidraget avser att stödja föreningar till fortlöpande utbildningar av föreningsledare, styrelsemedlemmar och rekrytering av nya ledare.

Villkor
- Föreningen ska uppfulla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Bidrag lämnas till förening med barn & ungdomsverksamhet som årligen kan redovisa minst 15 sammankomster under verksamhetsåret samt ha minst 20 medlemmar i åldern 7 -25 år.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Bidrag ges till kursavgift. Övriga kostnader som t.ex. resa, kost och förlorad arbetstjänst lämnas inga bidrag.
- Kurser eller utbildningar som anordnas av eller i samverkan med föreningens riks- eller distriksförbund är godkänd för bidrag.

Bidragsbelopp
Bidrag baseras på antalet medlemmar i åldern 7-25 år:
20-35 medlemmar 2 000 kr/förening och år
36-75 medlemmar 4 000 kr/förening och år
76-150 medlemmar 6 000 kr/förening och år
151-300 medlemmar 8 000 kr/förening och år
Över 300 medlemmar 10 000 kr/förening och år

Ansökan
Ansökan görs löpande under verksamhetsåret på www.horby.se/bidrag. Till ansökan ska en kopia av kurs/utbildningsavgiften bifogas med.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Löpande ansökan, dock senast den siste november Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Projekt, arrangemang och investeringsbid (2017)  
Pengar för aktuellt bidrag är slut!

Ändamål
Bidraget avser att öka barn och ungdomsarrangemangen i kommunen och sätta Hörby på kartan som en aktiv fritidsort i form av olika arrangemang och projektsatsningar.
Bidraget avser också vara en "extra pott" för investeringar och reperationer av föreningsdrivna lokaler och anläggningar där föreningen bedriver någon form av barn och ungdomsverksamhet.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Föreningen ska bedriva någon form av barn och ungdomsverksamhet och ha minst 20 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år.
- Föreningen kan inte ansöka om projekt, arrangemang och investeringar som redan är påbörjade eller genomförda.

Bidragsbelopp
Kultur och fritidsnämnden beslutar om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och föreningens disponibla medel, dock maximalt 50 % av ansökningsbelopp. Bidraget är maximerat till 50 000 kronor per år och förening. Föreningen ska direkt efter avslutat projekt, arrangemang eller åtgärd redovisa hur bidraget har använts. När det för året budgeterade medlen för bidraget tagit slut utgår inget bidrag.

När det för året budgeterade medlem för bidraget tagit slut utgår inget bidrag.

Ansökan
Löpande ansökan, dock senast den 1/12. Ansökan görs på www.horby.se/bidrag.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
När det för året budgeterade medlen för bidraget tagit slut utgår inget bidrag. Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till PensionärsverksamhetBidrag till Pensionärsverksamhet
Verksamhetsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Bidraget avser att stödja och stimulera föreningar som bedriver aktiviteter för pensionärer i Hörby kommun.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Aktiviteten ska vara ledarledd om minst 60 minuter med minst tre deltagare för att tillgodoräknas.
- Sammankomster ska genomföras av föreningen och inte av riksorganisationen eller distrikt.
- Närvarokort ska föras och på begäran lämnas till kultur och fritid. Närvarokorten ska vara tillgängliga i minst fem år.
- Bidrag utgår inte till studiecirklar, kommersiella arrangemang som exempelvis danser och bingo, medlemsträffar och möten, baser och liknande verksamhet. Är föreningen osäker på vilka aktiviteter som är bidragsberättigade, kontakta kultur och fritidskontoret.

Bidragsbelopp
Bidrag baserar på kultur och fritidsnämndens årliga budget för verksamhetsbidrag pensionärer. Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. De som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.

Ansökan
Två ansökningar per år, den 25 februari samt den 25 augusti. Ansökan görs på www.horby.se/bidrag.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
25 augusti Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till HandikappföreningarBidrag till Handikappföreningar
Grundbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Bidraget avser att stödja handikappföreningar och deras verksamhet för medlemmar i Hörby kommun.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Föreningen måste ha minst 5 medlemmar som är bosatta i Hörby kommun.
- Handikapporganisation erhåller endast bidrag för medlemmar bosatta i Hörby kommun.
- Föreningen behöver inte ha sitt säte i Hörby kommun.

Bidragsbelopp
Bidrag utgår med 100 kronor/Hörbymedlem.

Ansökan
Ansökan görs på www.horby.se/bidrag senast den 31 mars. Till ansökan ska medlemsregister över medlemmar i Hörby bifogas.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Övriga bidragÖvriga bidrag
Lokal- och anläggningsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Bidraget avser att stödja föreningslivet i Hörby som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen.

Villkor
- Föreningen ska uppfulla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Bidraget ska grundas på föregående års bokslut och de faktiska kostnader föreningen hade tidigare år.
- Kultur och fritidsnämnden har full rätt att neka föreningen bidrag om de inte anser att lokalen är ett måste för bedrivandet av verksamheten.

Bidragsbelopp
Utgår enligt följande två varianter:

1.Bidrag utgår i enlighet med särskilt utformade avtal som kultur och fritidsnämnden i varje enskilt fall beslutar om.

2. Enligt nedanstående villkor:

1. Maximalt 65 procent av godkända kostnader
Krav: Minst 50 procent av medlemmarna ska vara mellan 7-25 år och föreningens medlemsantal ska överstiga 250 personer.

2. Maximalt 55 procent av godkända kostnader
Krav: Minst 50 procent av medlemmarna ska vara mellan 7-25 år och föreningens medlemsantal ska överstiga 100 personer.

3. Maximalt 50 procent av godkända kostnader
Krav: Föreningens medlemsantal understiger 100 personer med antalet medlemmar mellan 7-25 år är mer än 50 procent.

4. Totalt 20-45 procent av godkända kostnader
Krav: Dela antalet medlemmar mellan 7-25 år med föreningens totala medlemsantal och få fram en procentsats, dock max 45 procent och minst 20 procent.

5. Maximalt 45 procent av godkända kostnader
Krav: Gäller följande föreningar: Hembygdsföreningar, Byföreningar, Folketshusföreningar, bygdegårdar.

Godkända kostnader är: Hyra, Arrende, El, Vatten, Försäkring, Löpande underhåll (endast små reperationer).

Tillägg plankostnader för fotbollsföreningar (enbart 11 manna planer)
För fotbollsföreningar tillhörande Skåne/Sveriges fotbollsförbund utgår följande ersättning:

- Skötsel av fotbollsplan/er
Ersättning utgår med 15 000 kronor/fotbollsplan och ska tänka kostnader för drift och skötsel (klippning, linjering, gödning).
- Maskinkostnader
(reperation, underhåll, drivmedel och försäkring av maskin. Ersättning utgår enligt tidigare nämna procentsatser).

Ansökan
Ansökan görs på www.horby.se/bidrag senast den 31 mars.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Sommarlovsaktiviteter (2017)  
Hörby kommun har beviljats statliga medel för att bedriva gratis sommaraktiviteter 2017 för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Sommarlovssatsningen möjliggörs genom ett regeringsbeslut om samverkan med kommuner som utvecklar sin verksamhet mot barn(Regeringsbeslut11:3S206/00439/FST, Myndigheten för ungdoms -civilsamhällesfrågor).
Aktiviteterna marknadsförs via ett gemensamt lovprogram för Hörby och Höörs kommun.

Ändamål
Bidraget avser att stödja och stimulera föreningar att bedriva kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2017 för målgruppen 6-15 år.

Villkor
- Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga 6-15år.
- Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.
- Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
- Aktiviteterna får inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
- Aktiviteterna skall genomföras under perioden den 19 juni - 11 augusti.
- Aktiviteterna skall vara öppna för barn och ungdomar från Hörby och Höörs kommun.
- Aktiviteterna skall bedrivas under minst tre tillfällen.
- Aktiviteterna är inte LOK-stödberättigade enligt Riksidrottsförbundets kriterier.
- Aktiviteterna skall marknadsföras via kommunernas och föreningarnas olika plattformer (hemsida, facebook, sociala medier etc.).
- Föreningarna står för arbetsgivaransvaret.
- Bidraget skall redovisas till kommunen senast den 31 augusti.

Bidragsbelopp
Bidraget baserar på följande underlag:
- Ledare
- Material
- Mat
- Resekostander
- Övrigt

Ansökan
Ansökan görs senast den 16/4 på www.horby.se/bidrag

Redovisning
Redovisning görs senast den 31/8 på www.horby.se/bidrag utifrån följande:
Antalet deltagare, tjejer respektive killar i åldern:
- 6-8 år
- 9-11 år
- 12-15 år
Mer info
16 april Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till KulturföreningarBidrag till Kulturföreningar
Verksamhetsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Bidraget avser att stödja och uppmuntra verksamhet som inte kan bära sina egna kostnader men som bedöms bidra till ett varierat kulturutbud i Hörby kommun.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Verksamheten skall bidra till att skapa ett varierat kulturliv i kommunen.
- Verksamhet som främjar barn o ungas intresse för kultur uppmuntras.

Bidragsbelopp
Bidraget baseras på verksamhetens behov av stöd, verksamhetens omfattning, barn och ungdomsverksamhet samt föreningens medlemsantal. Ett avtal mellan föreningen och Kultur & Fritid utformas där bidragsbelopp samt kommunens förväntningar på föreningen det kommande verksamhetsåret specificeras.

Ansökan
Ansökan görs i samtal med ansvarig tjänsteman på kultur- och fritid i slutet av verksamhetsåret.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag som avser verksamhetsåret 2018 är 2017-11-01 
Arrangemangsbidrag (2017)  
Ändamål
Bidraget avser att utveckla och skapa förutsättningar för fler kulturella arrangemang i Hörby.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Verksamhet som främjar barn o ungas intresse för kultur uppmuntras.
- Föreningens verksamhet skall vara av offentlig karaktär och arrangemang och evenemang skall äga rum i Hörby kommun.
- För att arrangemangsbidrag ska beviljas ska Hörby Kommuns logga finnas med i marknadsföringen.

Bidrag
Bidraget kan maximalt uppgå till 9 000 kronor per arrangemang och föreningen måste själv bära en skälig del av totalkostnaden för arrangemanget.
När de för året budgeterade medlen för arrangemangsbidrag tagit slut utgår inget bidrag.

Ansökan
Ansökan görs löpande under verksamhetsåret på www.horby.se/bidrag. Vid ansökan ska en redovisning av förväntade kostnader och intäkter sändas via mail till ansvarig tjänsteman på kultur- och fritid.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Löpande ansökan, dock senast den siste november Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Projekt och investeringsbidrag (2017)  
Ändamål
Bidraget är avsett att utgöra ett stöd för projektsatsningar hos kommunens kulturella aktörer när det aktuella projektet av kultur och fritidsnämnden anses bidra till ett rikt och varierat kulturutbud i Hörby kommun.
Bidraget avser också vara en "extra pott" för investeringar och reperationer av föreningsdrivna lokaler och anläggningar.

Villkor
- Den sökande ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening
- Den sökande ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun
- Projekt med målgruppen barn och unga prioriteras

Bidragsbelopp
Kultur och fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om bidragets storlek.
Direkt efter avslutat projekt eller genomförd åtgärd skall det redovisas hur bidraget har använts. När det för året budgeterade medlen för bidraget tagit slut utgår inget bidrag.

Ansökan
Löpande ansökan. Ansökan görs på www.horby.se/bidrag .

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Löpande ansökan, dock senast den siste november Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Kreativ ungdom (2017)  
Ändamål
Bidraget avser att erbjuda ungdomar mellan 13-25 år stöd till att skapa evenemang/verksamheter av kulturell karaktär.

Villkor
- Sökande behöver inte vara aktiv i en förening
- Sökande person eller grupp ska vara mellan 13-25 år
- Evenemanget eller verksamheten ska ske i Hörby kommun

Bidragsbelopp
Bidrag utgår som betalning av fakturor kopplade till evenemanget eller verksamheten, dock max 9 000 kronor.

När det för året budgeterade medlen för "kreativ ungdom" tagit slut utgår inget bidrag.

Ansökan
Ansökan görs löpande under verksamhetsåret på www.horby.se/bidrag.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Löpande ansökan, dock senast den siste november Till ansökan
Bidrag till StudieförbundBidrag till Studieförbund
Riktat studieförbundsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Det riktade studieförbundsbidraget syftar till att ytterligare stödja de studieförbund som väljer att bedriva verksamhet inom de områden kultur- och fritidsnämnden anser vara prioriterade.

Under perioden 2015-2017 är följande områden prioriterade:
- Verksamhet på kommunens äldreboende
- Verksamhet som syftar till att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden närmre egen försörjning (ex. kurser i att skriva CV, starta eget-kurser etc).
- Verksamhet som syftar till att främja integrationen av nya kommuninvånare med ursprung i andra länder.
- Verksamhet som riktar sig till funktionshindrade.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste mars  Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Volymbidrag (2017)  
Ändamål
Volymbidraget syftar till att stödja de studieförbund som bedriver verksamhet i Hörby Kommun. De för året budgeterade medlen fördelas mellan studieförbunden utifrån mängden verksamhet man bedrivit i kommunen föregående år.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Spridningsbidrag (2017)  
Ändamål
Sprningsbidraget syftar till att stödja de studieförbund som har etablerade kontor i Hörby kommun.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Stipendium och utmärkelserStipendium och utmärkelser
Stipendium Årets ledare (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Syftet är att uppmärksamma en ledare och förebild från föreningslivet i kommunen.

Villkor
- Utmärkelsen utdelas endast till föreningsledare som varit aktiv under det året som priset avser.
- Ledaren måste tillhöra en förening i Hörby.
- Kultur och fritidsnämnden beslutar om utmärkelsen.
- Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till fritidskontoret.

Stipendiet
Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslagen skall ha inkommit till fritidskontoret senast den 1 maj. Utmärkelserna delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste april Till ansökan
Stipendium Årets idrottare (2017)  
Ändamål
Syftet är att uppmärksamma en kvinnlig eller manlig prestation under året.

Villkor
- Utmärkelsen tilldelas endast till idrottare som varit aktiv under det året som priset avser.
- Idrottaren behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan.
- Kultur och Fritidsnämnden beslutar om utmärkelsen.
- Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till fritidskontoret.


Stipendiet
Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslagen skall ha inkommit till fritidskontoret senast den 1 maj. Utmärkelsen delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste april Till ansökan
Stipendium Årets kulturtalang (2017)  
Ändamål
Syftet är att stödja och uppmuntra barn och ungdomar med kreativ talang.

Villkor
- Nominering skall avse barn/ungdom eller grupp upp till 20 år som är boende eller knuten till Hörby kommun.
- Barnet/ungdomen eller gruppen ska vara verksam och nått viss framgång inom kreativa och skapande områden som exempelvis; slöjd och hantverk, dans, musik, litteratur, konst/bild/foto, teater, spel, webbverksamhet i form av exempelvis bloggar samt annat verksamhet med kulturell inriktning.
- Samma person eller grupp kan tilldelas priset högst två gånger.

Stipendiet
Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Nominering görs på www.horby.se/bidrag senast den 31 mars.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste april Till ansökan
Kulturstipendiet (2017)  
Ändamål
Syftet är att uppmärksamma insatser inom det kulturella området.

Villkor
- Förslaget ska gälla en person, grupp eller förening bosatt eller verksam i kommunen.
- Personen, gruppen eller föreningen bör ha gjort eller anses göra stora insatser inom kulturen i Hörby Kommun.
- Politiker och tjänstemän som har kultur i sitt uppdrag bör inte få stipendiet.

Stipendiet
Stipendiet utgår med 10 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslag till stipendiater görs på www.horby.se/bidrag senast den 31 oktober.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste oktober Till ansökan

     

För frågor gällande bidrag inom kulturområdet och stipendium kontakta Petra Kuritzén 0415-37 84 55
För övriga bidrag kontakta Christian Håkansson 0415-37 82 47

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.