Stöd, bidrag och stipendium i Hörby Kommun  
Logga in med användarnamn och lösenord och välj sedan aktuellt bidrag

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Sök föreningsbidrag på webben
För egen inloggning kontakta Erika Wetterholtz 0415-37 82 49

Lathund för att söka bidrag på webben

Följande bidrag kan er förening söka!

Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Stöd och bidrag till verksamhetenStöd och bidrag till verksamheten
Lokalt aktivitetsstöd 7-25 år (2018)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Att ge stöd till de föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år (från det år man fyller 7 år tills det år man fyller 25 år).
För funktionshindrade gäller åldern 0-25 år.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening, se punkt 3 i bidragsregler.
- Föreningen ska ha en godkänd drogpolicy.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Det ska vara minst tre deltagare i åldern 7-25 år i en ledarledd (ledaren måste vara minst 15 år) aktivitet om lägst 60 minuter.
- Max 30 deltagare per gruppaktivitet är bidragsberättigade (fler deltagare får dock vara med i aktiviteten)
- Sammankomsterna ska genomföras av föreningen och inte av riksorganisationen eller distriktet.
- Närvarokort ska föras och på begäran lämnas till kultur och fritid. Närvarokorten ska vara tillgängliga i minst 5 år.
- Bidrag betalas endast ut till ett tillfälle/dag oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd.

Bidragsbelopp
Verksamhetsbidrag 7-25 år utgår med:

- Aktiviteter 7-25 år 11:-/deltagare och tillfälle
- Funktionshindrade (0-25 år) 25:-/deltagare och tillfälle

Ansökan
Två ansökningar per år, den 25 februari samt den 25 augusti. Förening under riksidrottsförbundet gör sin ansökan via www.idrottonlineklubb.se och övriga föreningar gör sin ansökan på www.horby.se/bidrag .

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
25 februari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Lokalt aktivitetsstöd - pensionärer (2018)  
Ändamål
Bidraget avser att stödja och stimulera föreningar som bedriver aktiviteter för pensionärer i Hörby kommun.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening, se punkt 3 i bidragsregler.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Aktiviteten ska vara ledarledd om minst 60 minuter med minst tre deltagare för att tillgodoräknas.
- Sammankomster ska genomföras av föreningen och inte av riksorganisationen eller distrikt.
- Närvarokort ska föras och på begäran lämnas till kultur och fritid. Närvarokorten ska vara tillgängliga i minst fem år.
- Bidrag utgår inte till studiecirklar, kommersiella arrangemang som exempelvis danser och bingo, medlemsträffar och möten, baser och liknande verksamhet. Är föreningen osäker på vilka aktiviteter som är bidragsberättigade, kontakta kultur och fritidskontoret.

Bidragsbelopp
Bidrag baserar på kultur och fritidsnämndens årliga budget för verksamhetsbidrag pensionärer. Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. De som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.

Ansökan
Två ansökningar per år, den 25 februari samt den 25 augusti. Ansökan görs på www.horby.se/bidrag.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
25 februari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Verksamhetsbidrag - kultur (2018)  
Ändamål
Bidraget avser att stödja och uppmuntra verksamhet som inte kan bära sina egna kostnader men som bedöms bidra till ett varierat kulturutbud i Hörby kommun.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening, se punkt 3 i bidragsregler.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Verksamheten skall bidra till att skapa ett varierat kulturliv i kommunen.
- Verksamhet som främjar barn o ungas intresse för kultur uppmuntras.

Bidragsbelopp
Bidraget baseras på verksamhetens behov av stöd, verksamhetens omfattning, barn och ungdomsverksamhet samt föreningens medlemsantal. Ett avtal mellan föreningen och Kultur & Fritid utformas där bidragsbelopp samt kommunens förväntningar på föreningen det kommande verksamhetsåret specificeras.

Ansökan
Ansökan görs i samtal med ansvarig tjänsteman på kultur- och fritid i slutet av verksamhetsåret.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste oktober Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Socialt inriktad verksamhet (2018)  
Riktlinjer till föreningar som söker bidrag för socialt inriktad verksamhet
Antagen av socialnämnden 2017-xx-xx


Allmänna bestämmelser
Bidraget avser socialt inriktade föreningar som är registrerat i kultur och fritid förvaltning.
Föreningen skall ha sitt säte i Hörby.
Det kommunala bidraget avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna skall därför själv bidra genom att erlägga skälig medlemsavgift som fyller kraven från Kultur-och Fritidsförvaltningens föreningsreglemente.

- Bidraget avser att täcka en del av de totala kostnaderna.
- Bidragssökande organisationer skall ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras.
- Bidraget kan beviljas till inom kommunen verksam organisation, dock inte till sektion eller distriktsorganisation.
- Inlämnade bidragsansökningar kontrolleras kontinuerligt. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen avstängs från bidrag.

Kriterier för bidrag
- Ansökan ska lämnas av styrelsen.
- Föreningens arbete skall vara frivilligt inom Socialnämndens område.
- Aktiviteterna skall i huvudsak vara förebyggande och/eller främjande för barn, ungdom och vuxna.
- Aktiviteterna skall vara förenliga med Socialnämndens mål och inriktning.
- Aktiviteterna skall utgöra komplement eller alternativ till Socialnämndens verksamhet.
- Bidraget är inriktat på lokala föreningar (Hörby kommun ska vara säte för styrelsen och verksamhetsområde)

Stöd och bidrag till socialt inriktad verksamhet
Definition av socialt inriktad verksamhet
Stöd och bidrag kan ges till en förening som har som främsta syfte att stödja människor som är i behov av samhällets stöd.
Det kan till exempel vara att skapa mötesplatser, bidra med utbildning- och informationsinsatser, ge stöd till anhöriga samt hälsofrämjande och meningsskapande aktiviteter.

Socialförvaltningens mål och inriktning
Stöd och bidrag inkluderar verksamhet till frivilligt socialt arbete som avlastar och/eller är ett komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde.

Socialförvaltningens övergripande mål är att arbeta för trygga och självständiga medborgare.
Socialförvaltningen är en förvaltning med en mångfald av verksamheter. Förvaltningen består av olika enheter såsom äldreomsorg, Individ och familj, LSS, Myndighetsenhet, förebyggande enhet inriktat på integration och folkhälsa.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/

Ansökan
- En beskrivning av verksamheten som ansökan gäller med mål, aktiviteter och budget samt hur uppföljning skall ske.
- En beskrivning på vilket sätt verksamheten avlastar och/eller kompletterar insatserna inom socialförvaltningens ansvarsområde.
- Eventuella sökta och beviljade bidrag från andra finansiärer.
- Ansökningar tas emot två gånger per år. Sista inlämningsdatum är 15 februari respektive 15 september.

Stödets storlek
Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje förenings verksamhet. Det finns inga fastslagna max- eller minimibelopp.

Handläggning och beslut
I. Ansökningar lämnas in i kommunens gemensamma webbtjänst för ansökningar av bidrag. http://www.xn--hrby-5qa.se/bidrag/
II. Socialförvaltningens Förebyggande enhet hanterar ansökningarna
III. Bidrag kan sökas för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete som avlastar och/eller är ett komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde.
IV. Ansökan ska vara komplett och inlämnad i rätt angiven tid.
V. Socialförvaltningen sammanfattar alla ansökningarna och lämnar förslag för beslut till socialnämnden.
VI. Beslutet skickas under april respektive december varje kalenderår.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
15 februari respektive 15 september 
Utbildningsbidrag (2018)  
Ändamål
Bidraget avser att stödja föreningar till fortlöpande utbildningar av föreningsledare, styrelsemedlemmar och rekrytering av nya ledare.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening, se punkt 3 i bidragsregler.
- Bidrag lämnas till förening med barn & ungdomsverksamhet som årligen kan redovisa minst 15 sammankomster under verksamhetsåret samt ha minst 20 medlemmar i åldern 7 -25 år.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Bidrag ges till kursavgift. Övriga kostnader som t.ex. resa, kost och förlorad arbetstjänst lämnas inga bidrag.
- Kurser eller utbildningar som anordnas av eller i samverkan med föreningens riks- eller distriksförbund är godkänd för bidrag.

Bidragsbelopp
Bidrag baseras på antalet medlemmar i åldern 7-25 år:
20-35 medlemmar 2 000 kr/förening och år
36-75 medlemmar 4 000 kr/förening och år
76-150 medlemmar 6 000 kr/förening och år
151-300 medlemmar 8 000 kr/förening och år
Över 300 medlemmar 10 000 kr/förening och år

Ansökan
Ansökan görs löpande under verksamhetsåret på www.horby.se/bidrag. Till ansökan ska en kopia av kurs/utbildningsavgiften bifogas.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Löpande ansökan, dock senast den siste november Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Stöd och bidrag till anläggningStöd och bidrag till anläggning
Lokal- och anläggningsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Bidraget avser att stödja föreningslivet i Hörby som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening, se punkt 3 i bidragsregler.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Bidraget ska grundas på föregående års bokslut och de faktiska kostnader föreningen hade tidigare år.
- Kultur och fritidsnämnden har full rätt att neka föreningen bidrag om de inte anser att lokalen är ett måste för bedrivandet av verksamheten.

Bidragsbelopp
Utgår enligt följande två varianter:

1.Bidrag utgår i enlighet med särskilt utformade avtal som kultur och fritidsnämnden i varje enskilt fall beslutar om.

2. Enligt nedanstående villkor:

1. Maximalt 65 procent av godkända kostnader
Krav: Minst 50 procent av medlemmarna ska vara mellan 7-25 år och föreningens medlemsantal ska överstiga 250 personer.

2. Maximalt 55 procent av godkända kostnader
Krav: Minst 50 procent av medlemmarna ska vara mellan 7-25 år och föreningens medlemsantal ska överstiga 100 personer.

3. Maximalt 50 procent av godkända kostnader
Krav: Föreningens medlemsantal understiger 100 personer med antalet medlemmar mellan 7-25 år är mer än 50 procent.

4. Totalt 20-45 procent av godkända kostnader
Krav: Dela antalet medlemmar mellan 7-25 år med föreningens totala medlemsantal och få fram en procentsats, dock max 45 procent och minst 20 procent.

5. Maximalt 45 procent av godkända kostnader
Krav: Gäller följande föreningar: Hembygdsföreningar, Byföreningar, Folketshusföreningar, bygdegårdar.

Godkända kostnader är: Hyra, Arrende, El, Vatten, Försäkring, Löpande underhåll (endast små reperationer).

Tillägg plankostnader för fotbollsföreningar (enbart 11 manna planer)
För fotbollsföreningar tillhörande Skåne/Sveriges fotbollsförbund utgår följande ersättning:

- Skötsel av fotbollsplan/er
Ersättning utgår med 15 000 kronor/fotbollsplan och ska tänka kostnader för drift och skötsel (klippning, linjering, gödning).
- Maskinkostnader
(reperation, underhåll, drivmedel och försäkring av maskin. Ersättning utgår enligt tidigare nämna procentsatser).

Ansökan
Ansökan görs på www.horby.se/bidrag senast den 31 mars.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Stöd och bidrag projekt och investeringStöd och bidrag projekt och investering
Projektbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Bidraget är avsett att utgöra ett stöd för projektsatsningar hos kommunens föreningar när det aktuella projektet av kultur och fritidsnämnden anses bidra till ett rikt och varierat utbud i Hörby kommun.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening, se punkt 3 i bidragsregler.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Föreningen kan inte ansöka om projekt som redan är påbörjade eller genomförda.

Bidragsbelopp
Kultur och fritidsnämnden beslutar om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och föreningens disponibla medel, dock maximalt 50 % av ansökningsbelopp. Bidraget är maximerat till 50 000 kronor per år och förening. Föreningen ska direkt efter avslutat åtgärd redovisa hur bidraget har använts. När det för året budgeterade medlen för bidraget tagit slut utgår inget bidrag.

När det för året budgeterade medlem för bidraget tagit slut utgår inget bidrag.

Ansökan
Löpande ansökan, dock senast den siste november. Ansökan görs på www.horby.se/bidrag.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Löpande ansökan, dock senast den siste november Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Investeringsbidrag (2018)  
Ändamål
Bidraget avser vara en "extra pott" för investeringar och reperationer av föreningsdrivna lokaler och anläggningar.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening, se punkt 3 i bidragsregler.
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun.
- Föreningen kan inte ansöka om projekt som redan är påbörjade eller genomförda.

Bidragsbelopp
Kultur och fritidsnämnden beslutar om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och föreningens disponibla medel, dock maximalt 50 % av ansökningsbelopp. Bidraget är maximerat till 50 000 kronor per år och förening. Föreningen ska direkt efter avslutat åtgärd redovisa hur bidraget har använts. När det för året budgeterade medlen för bidraget tagit slut utgår inget bidrag.

När det för året budgeterade medlem för bidraget tagit slut utgår inget bidrag.

Ansökan
Löpande ansökan, dock senast den siste november. Ansökan görs på www.horby.se/bidrag.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Löpande ansökan, dock senast den siste november Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Stöd till ungdomars egen organiseringStöd till ungdomars egen organisering
Kreativ ungdom (2018)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Bidraget avser att erbjuda ungdomar mellan 13-25 år stöd till att skapa verksamheter, projekt eller evenemang.

Villkor
- Sökande behöver inte vara aktiv i en förening
- Sökande person eller grupp ska vara mellan 13-25 år
- Evenemanget, projektet eller verksamheten ska ske i Hörby kommun

Bidragsbelopp
Bidrag utgår som betalning av fakturor kopplade till evenemanget eller verksamheten, dock max 9 000 kronor.

När det för året budgeterade medlen för "kreativ ungdom" tagit slut utgår inget bidrag.

Ansökan
Ansökan görs löpande under verksamhetsåret på www.horby.se/bidrag.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Löpande ansökan, dock senast den siste november Till ansökan
Stöd och bidrag till studieförbundStöd och bidrag till studieförbund
Riktat studieförbundsbidrag (2018)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Det riktade studieförbundsbidraget syftar till att ytterligare stödja de studieförbund som väljer att bedriva verksamhet inom de områden kultur- och fritidsnämnden anser vara prioriterade.

Under perioden 2018-2020 är följande områden prioriterade:
- Verksamhet på kommunens äldreboende
- Verksamhet som syftar till att skapa förutsättningar för barn och unga att skapa och uppleva kultur
- Verksamhet som syftar till att främja integrationen av nya kommuninvånare med ursprung i andra länder.
- Verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste mars  Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Volymbidrag (2018)  
Ändamål
Volymbidraget syftar till att stödja de studieförbund som bedriver verksamhet i Hörby Kommun. De för året budgeterade medlen fördelas mellan studieförbunden utifrån mängden verksamhet man bedrivit i kommunen föregående år.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Spridningsbidrag (2018)  
Ändamål
Spridningsbidraget syftar till att stödja de studieförbund som har etablerade kontor i Hörby kommun.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Stipendium och utmärkelserStipendium och utmärkelser
Stipendium Årets ledare (2018)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Syftet är att uppmärksamma en ledare och förebild från föreningslivet i kommunen.

Villkor
- Utmärkelsen utdelas endast till föreningsledare som varit aktiv under det året som priset avser.
- Ledaren måste tillhöra en förening i Hörby.
- Kultur och fritidsnämnden beslutar om utmärkelsen.
- Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till fritidskontoret.

Stipendiet
Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslag till stipendiater görs på www.horby.se/bidrag senast den 1 maj.
Utmärkelserna delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande den 6 juni.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste april Till ansökan
Stipendium Årets idrottare (2018)  
Ändamål
Syftet är att uppmärksamma en kvinnlig eller manlig prestation under året.

Villkor
- Utmärkelsen tilldelas endast till idrottare som varit aktiv under det året som priset avser.
- Idrottaren behöver inte tillhöra en Hörbyförening men ska ha anknytning eller gjort betydande insatser som satt Hörby på kartan.
- Kultur och Fritidsnämnden beslutar om utmärkelsen.
- Förslag på mottagare av utmärkelsen görs av föreningar och privatpersoner till fritidskontoret.

Stipendiet
Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslag till stipendiater görs på www.horby.se/bidrag senast den 1 maj.
Utmärkelserna delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande den 6 juni.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste april Till ansökan
Stipendium Årets kulturtalang (2018)  
Ändamål
Syftet är att stödja och uppmuntra barn och ungdomar med kreativ talang.

Villkor
- Nominering skall avse barn/ungdom eller grupp upp till 20 år som är boende eller knuten till Hörby kommun.
- Barnet/ungdomen eller gruppen ska vara verksam och nått viss framgång inom kreativa och skapande områden som exempelvis; slöjd och hantverk, dans, musik, litteratur, konst/bild/foto, teater, spel, webbverksamhet i form av exempelvis bloggar samt annat verksamhet med kulturell inriktning.
- Samma person eller grupp kan tilldelas priset högst två gånger.

Stipendiet
Stipendiet utgår med 5 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Nominering görs på www.horby.se/bidrag senast den 31 mars.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste april Till ansökan
Kulturstipendiet (2018)  
Ändamål
Syftet är att uppmärksamma insatser inom det kulturella området.

Villkor
- Förslaget ska gälla en person, grupp eller förening bosatt eller verksam i kommunen.
- Personen, gruppen eller föreningen bör ha gjort eller anses göra stora insatser inom kulturen i Hörby Kommun.
- Politiker och tjänstemän som har kultur i sitt uppdrag bör inte få stipendiet.

Stipendiet
Stipendiet utgår med 10 000 kronor som får utnyttjas på valfritt sätt.

Ansökan
Förslag till stipendiater görs på www.horby.se/bidrag senast den 31 oktober.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Mer info
Siste oktober Till ansökan

     

För frågor gällande bidrag inom kulturområdet och stipendium kontakta Petra Kuritzén 0415-37 84 55
För övriga bidrag kontakta Erika Wetterholtz 0415-37 82 49

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.