Bostadsanpassning 

Kommunen ger bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder för att underlätta den funktionshindrades dagliga liv i hemmet. Det kan vara för att förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. I hyres- och bostadsrättshus måste fastighetsägaren ge sitt medgivande.

Bostadsanpassningsbidraget omfattar i princip alla slags funktionshinder. Behovet av anpassning ska vara långvarigt eller bestående. Bidrag kan lämnas även vid begynnande funktionsnedsättning som på sikt kan bli bestående, till exempel vid åldrande.

Den funktionshindrade har rätt att ansöka om bidrag för olika åtgärder men det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att inte lova den funktionshindrade att kommunen kommer att ge bidrag för olika åtgärder innan detta har prövats av kommunens handläggare.

De åtgärder som bidrag söks för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Behovet ska styrkas genom intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Arbetsterapeuten skall i sitt intyg endast uppge de åtgärder som han/hon bedömer som nödvändiga för att bostaden skall bli tillgänglig för den funktionshindrade även om den funktionshindrade i sin ansökan önskar bidrag för fler åtgärder.