Begravning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det ofta vara möjligt. Nedgrävning ska ske enligt anvisning från kommunen.

För att undvika risker för miljö och hälsa måste platsen väljas med omsorg och hanteringen ske på rätt sätt. Bestämning av plats bör därför ske i samråd med handläggare på Bygg & Miljö. Kontakta därför oss för bedömning om den tänkta platsen kan vara lämplig.

Följande aspekter ska beaktas vid val av plats och vid nedgrävning:

 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och på den fastighet/anläggning där djurhållningen bedrivits. Om nedgrävning ska ske på annan fastighet krävs handelsdokument (se mer information nedan i Jordbruksverkets broschyr)
 • Avstånd från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad eller vattentäkt (inkl. enskilda brunnar) ska vara minst 200 m
 • Skyddsavstånd ska alltid vara minst 50 m till kända dräneringsledningar, diken, vattendrag, sjö eller annan känslig vattensamling
 • Nedgrävning får inte ske inom område med detaljplan eller samlad bebyggelse
 • Nedgrävning får inte ske inom Natura 2000- eller vattenskyddsområde, naturreservat, område med nationellt eller regionalt värdefulla vatten eller andra område med liknande skydd
 • Jordarten bör vara sand, grus eller morän.
 • Avståndet från botten på graven till berg och högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter
 • Graven ska vara så djup att den kan täckas av minst 1,5 meter jord för att säkerställa att kött- eller allätande djur hindras från att gräva upp djurkroppen
 • Det är en fördel om djurkroppen kalkas innan återfyllning sker. Kalkning har en bakteriedödande effekt och det ska vara rikligt med kalk om det ska ha någon effekt
 • Det kan vara bra att lägga en bal halm runt kroppen för att underlätta den biologiska nedbrytningen
 • Hästdjur med bekräftad eller misstänkt mjältbrand ska aldrig grävas ned

Dokumentation och ansvar

Den som ansvarar för nedgrävningen ska föra register över vad som grävts ner, datum för nergrävningen samt plats för nedgrävning (karta med platsen markerad, gärna foto) Uppgifterna ska sparas minst i 2 år och kopia på uppgifterna bör skickas till Hörby kommun, miljönämnden, 242 80 Hörby.

Det är alltid den som ansvarar för nedgrävningen som ansvarar för att nedgrävningen sker på ett korrekt sätt och att den sker enligt kommunens anvisningar på den enskilda platsen. Nedgrävningen får aldrig riskera att det innebär olägenhet för miljön eller människors hälsa.

Mer information

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10