Djur

Länsstyrelsen har ansvaret för att kontrollera djurskydd. För Hörby kommuns del är det Länsstyrelsen i Skåne som har ansvaret.

Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsens djurskydds-inspektörer. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.

Hörby kommun har ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Vem du ska kontakta i olika djurhållningsfrågor ser du i tabellen nedan.

 

Typ av ärende
Kontakta
Ev. lagstiftning
Djur som far illa och som hålls av människan inkl. förvildad katt eller katt utan ägare
Länsstyrelsen i Skåne, djurskydd
Telefon: 040/044-25 23 50, 076-787 10 20
Djurskyddslagstiftningen
Djurhållning som orsakar olägenhet för människors hälsa
Kommunen, Bygg & Miljö
Telefon: 0415-37 83 10
Miljöbalken och dess följdlagstiftning
Olägenhet från enstaka katter som kissar i rabatter och trädgårdsstolar, springer in i andras hus o dyl.
Boende/fastighetsägaren som är
berörd får själv se till att avhjälpa
problemet så gott det går inom
lagliga ramar. En kontakt med
djurägaren/djurägarna om denne
är känd kan hjälpa.
Skällande hund
Kontakta Kommunen, Bygg & Miljö
Telefon: 0415-37 83 10
Länsstyrelsen - om skällandet beror på att hunden far illa
·    Miljöbalken (kommunen) om olägenhet för människors hälsa.
·    Djurskyddslagstiftningen (länsstyrelsen) om hunden far illa.
Farlig/aggressiv hund som djurhållare har bristande kontroll på
Polisen, telefon: 114 14
Lagen om tillsyn över hundar och katter
Lösspringande hund
Polisen, telefon: 114 14
Lagen om tillsyn över hundar och katter
Hund som ägare vill id-märka (chip eller öronmärkning) och registrera enligt lag
Svenska Kennelklubben; www.DjurID.se
Jordbruksverket kundtjänst
Telefon: 0771-233 233
Centrala hundregistret i Söderhamn
Faxnr: 036-15 84 01
Lagen om tillsyn över hundar och katter
Hund som inte är id-märkt och som hundägare bryter mot reglerna att id-märka eller registrera
Polisen, telefon: 114 14
Lagen om tillsyn över hundar och katter
Djurhållare som inte tar upp avföringen efter hunden på offentlig plats
Polisen, telefon: 114 14
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hörby Kommun
Övergiven, herrelös katt
Länsstyrelsen i Skåne, djurskydd
Tel: 040/044-25 23 50
         076-787 10 20
Djurskyddslagstiftningen
Katt, hund eller annat sällskapsdjur som hittats eller kommit bort
Polisen, telefon: 114 14
Hittegodslagen
Störande vilda djur t.ex. rådjur, grävling, fåglar
Fastighetsägaren får i första hand
försöka åtgärda problemet med
framförallt tekniska lösningar.
Om skjutning ska ske och området
ligger inom planlagt område behövs
tillstånd från polisen. Jakttid måste
infallit.
På kommunal mark i egenskap av fastighetsägare vidtar kommunens
Miljökontor i undantagsfall åtgärder om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet och ses som en olägenhet
för människors hälsa.
Miljöbalken 9 kap 9 §
Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 34 §
 
Jaktlagstiftningen – om skjutning av djur blir aktuellt.
Påkörda eller skadade vilda djur
Polisen, telefon: 114 14
Jakträttsinnehavaren/fastighetsägaren
om det är ett dött eller skadat djur på en fastighet.
 
Katastrofhjälp fåglar och vilt som i vissa fall rehabiliterar vilda djur. Mer information på KFVs hemsida.
Vissa djurslag är man skyldig att meddela polisen om man kör på eller skadar bl.a. rådjur och statens vilt.
 
Polisen har listor på eftersöks- och rehabiliteringspersonal
Frågor om jakt och jaktlagstiftning
Mer informations finns hos:
Naturvårdsverket
Döda lantbruksdjur som inte har skickats till godkänd destruktion
Kommunen, Bygg & Miljö
Telefon: 0415-37 83 10
Bl.a. EG-förordning nr 1069/2009 om animaliska biprodukter
Nedgrävning av häst
Länsstyrelsen i Skåne, länsveterinär
Tel: 040/044-25 20 00
Kommunen, Bygg & Miljö
Telefon: 0415-37 82 99
Tillstånd ges av länsstyrelsen.
Godkännande av plats görs av kommunens miljökontor.
Lantbruksdjur inom planlagt område - tillståndsplikt
Kommunen, Bygg & Miljö
Telefon: 0415-37 83 10
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Hörby kommun
 

 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10