Köldmedier

Köldmedier är ämnen som generellt sett upptar eller avger värme genom att ändra aggregationstillstånd, dvs. växlar mellan gas och vätskefas. De används i bl.a. kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar.

Anmälan och årsrapportering

Innan du installerar eller konverterar en stationär utrustning som innehåller 14kg koldioxidekvivalent eller mer köldmedier ska du anmäla det till Miljönämnden.
 
Aggregat som innehåller 5 kg koldioxidekvivalent eller mer ska kontrolleras regelbundet för att förhindra läckage. Hur ofta kontroll ska ske beror på mängd och typ köldmedia. För att räkna ut hur ofta din anläggning ska kontrolleras, klicka på länken nedan till hemsidan Allt om F-gas, och gå vidare till anläggningskollen.
 
Om du har en anläggning med ett eller flera aggregat med en sammanlagd mängd på 14 kg koldioxidekvivalent eller mer (aggregat med under 5 kg koldioxidekvivalent ska ej räknas med) ska du varje år skicka in en årsrapport till Miljönämnden. Rapporten ska vara Miljönämnden tillhanda senast den 31 mars och sammanfatta samtliga kontroller som gjorts föregående år.

Certifiering

Läckagekontroll ska göras av certifierad personal och det är verksamhetsutövarens (operatörens) ansvar att kontrollera att certifikatet är giltigt. Incert är det organ som utfärdar certifikat och på deras hemsida finns register över alla som innehar certifikat.
 

Lagstiftning

För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU-kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen. Denna nya reviderade förordning, EU/517/2014, gäller från den 1 januari 2015..
1 januari 2017 trädde en ny svensk förordning i kraft. Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
För mer information klicka vidare till Allt om f-gas via länken nedan.

http://alltomfgas.se 
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10