Cisterner

Utsläpp från en läckande cistern kan skada grundvatten och vattentäkter för årtal framöver. Ett oljeläckage kan även få förödande konsekvenser för djur och växter. Risken för läckage är i allmänhet liten men eftersom konsekvenserna kan bli allvarliga för miljön ska cisterner som innehåller olja, diesel eller annan brandfarlig vätska kontrolleras regelbundet.

Att installera en cistern

Cisterner som har en volym på 1 kubikmeter eller mer men mindre än 10 kubikmeter dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja ska i god tid innan installation anmälas skriftligt till Miljönämnden. 

Tänkt på att du, tillsammans med anmälan, ska skicka med en ritning över aktuell fastighet. På ritningen ska byggnader samt avstånd till eventuella vattentäkter och andra känsliga objekt finnas med.

Bygglov

Bygglov krävs för fasta cisterner och andra fasta anläggningar som ska innehålla kemiska produkter. Det gäller produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andar olyckshändelser. Ansöker om bygglov gör du hos Byggnadsnämnden.

Om det gäller en mindre anläggning som är avsedd endast för en fastighets behov krävs inte bygglov. Exempel på mindre anläggningar är en anordning för oljeeldning samt ett mindre dieselförråd för jordbruk.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara

För hantering av större mängd brandfarlig vara (> 10 kubikmeter) krävs tillstånd från Räddningstjänsten. Det kan du läsa mer om under fliken brandfarlig vara.

Kontroll

Cisterner ska genomgå återkommande kontroll med olika tidsintervall beroende på typ och placering. Kontroll ska utföras av ackrediterat kontrollorgan. Nedanstående gäller för cisterner placerade både ovan och under mark samt cisterner placerade inomhus.

  • Cistern med tillfredställande korrosionsskydd 12 år
  • Cistern utan tillfredsställande korrosionsskydd 6 år
  • Cistern med tillfredsställande korrosionsskydd, inom vattenskyddsområde 6 år
  • Cistern utan tillfredsställande korrosionsskydd, inom vattenskyddsområde 3 år

Kontrollrapporten ska sparas till nästa kontroll eller tills cisternen tas ur bruk. Den ska kunna visas upp vid tillsyn.

Att inte kontrollera sin cistern är förenat med en miljösanktionsavgift på 2000 kronor.

Placering och invallning

Cisterner ska vara stadigt uppställda och inte placeras direkt mot marken. En plats ska väljas där det finns minst risk för miljön. Påkörningsskydd ska alltid finnas, när risk för påkörning finns. Enligt Länsstyrelsens policy bör en invallning göras när en sammanlagd volym på mer än 5 kubikmeter förvaras. Det gäller alltså även t ex två cisterner på vardera 3 kubikmeter.

Finns det risk för läckage till vattendrag, vattentäkter, dagvattenbrunn eller annan känslig omgivning, kan invallning krävas även om volymen inte överstiger 5 kubikmeter. Invallningen ska rymma största behållarens volym + 10 % av summan av övriga behållares volym. Regnskydd eller tak krävs också.

Ta en cistern ur bruk

Är det så att ni inte längre använder en cistern ska det anmälas till Bygg & Miljö att den är tagen ur bruk. För att en cistern ska vara ur bruk krävs att den är tömd och rengjord samt att åtgärder vidtagits så att den ej går att fylla t ex ta bort påfyllnings- och avluftningsrör. Ska cisternen användas igen måste den kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan innan och en ny anmälan ska göras till Bygg & Miljö. Helst ska en cistern som inte ska användas längre tas bort helt.

Mer information

 
 

Naturvårdsverket, föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) (öppnas i nytt fönster)

Blanketter

Anmälan om installation av cistern (öppnas i nytt fönster)

Anmälan om cistern tagen ur bruk (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Räddningstjänsten

Expedition
Telefon: 0415-37 82 29