Värmepumpar

En värmepump hjälper dig att minska din energiförbrukning. Energin hämtas från ex. luft, berg, jord, yt- eller grundvatten.

Påverkan på omgivningen

Eftersom värmeslingan (kollektorslangen) för upptag av energi ligger i mark/vatten, finns en föroreningsrisk om läckage skulle uppstå. Vid större läckage av hälsofarliga produkter kan brunnar, grund- eller ytvatten förorenas.

Tillstånd eller anmälan före installation

Innan du installerar en värmepump som tar energi från berg, jord, yt- eller grundvatten krävs minst att anmälan lämnas in. På blankettsidan under Bo & bygga hittar du ansöknings/anmälningsblankett. Inom vissa områden av Hörby kommun krävs tillstånd för denna typ av anläggningar, se tabellen nedan.

  Tillstånd​ Ex. på områden​
Vattenskyddsområden​ Delar av Hörby tätort​
Höörsandstenens utbredningsområde öster om vattendelaren mellan Hörby samhälle och Ringsjön​ Hörby tätort, Råby, Köinge​
 Influensområdet till de kommunala vattentäkter som saknar skyddsområde   ​ Delar av Önneköp, Svensköp, S Rörum, utanför Askeröd och Östraby​
 

Är du osäker på vilket område du tillhör, kontakta Bygg & Miljö via telefon 0415-37 83 00 eller e-post byggochmiljo@horby.se

För installation av luftvärmepump (luft/luft eller luft/vatten) krävs ingen ansökan/anmälan såvida de inte innehåller 10 kilo köldmedia eller mer.

Att installera en värmepump, utan att ansöka om tillstånd eller att skicka in en anmälan, leder till en miljösanktionsavgift på 3000 respektive 1000 kronor. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för eller anmäla din värmepump och för att anläggningen utförs enligt beslutet.

Kunskap och egenkontroll

Oavsett vilken typ av värmepump du har är det viktigt att du sätter dig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur du ska sköta och kontrollera den. Vid drift av anläggningen bör du ha rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning med mera.

Tänk på att om du ska installera en värmepump som inte är ett enhetsaggregat eller hermetiskt slutet system så ska installatören vara certifierad. Listor på certifierade finns på Incerts hemsida.  

Om du installerar ett aggregat som innehåller mer än 3 kilo köldmedia (mer än 6 kilo om systemet är hermetiskt slutet) ska dessa kontrolleras minst var tolvte månad.

Ansökan om tillstånd eller anmälan

Ansökan eller anmälan skall göras skriftligt i god tid före installationen. Med ansökan ska följande bifogas:

  • Ritning över aktuell fastighet. På ritningen ska kollektorslangens läge, eventuellt borrhåls läge, byggnader samt avstånd till eventuella vattentäkter och andra känsliga objekt finnas med.
  • Säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan och andra eventuella kemikalier som ska användas.

Om ansökan eller anmälan inte är rätt ifylld eller om det behövs mer uppgifter kommer komplettering att krävas.

Beslut med eventuella villkor/försiktighetsmått meddelas när ärendet är tillräckligt utrett, dock senast sex veckor efter att komplett ansökan/anmälan inkommit.

Beslut fattas av miljönämnden. Är du inte nöjd med miljönämndens beslut kan du överklaga hos Länsstyrelsen.

Avgifter

Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan eller anmälan.

Mer information

Svenska Värmepumpföreningen (öppnas i nytt fönster)

Sveriges Geologiska Undersökning, information om att borra brunn för energi och vatten (öppnas i nytt fönster)

Incert, information om certifierade installatörer (öppnas i nytt fönster) 

Köldmedier, mer information (öppnas i nytt fönster)

Ledningskollen, kontrollera var ledningar (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10