Klagomål eller störning

Om du har klagomål som handlar om till exempel buller, fukt och mögel, temperatur, lukt eller skällande hund så vänd dig i första hand till verksamheten/fastighetsägaren och framför ditt klagomål. Om problemet inte avhjälps kan du vända dig till Bygg & Miljö på Hörby kommun.

För att vi ska kunna gå vidare med ditt klagomål är det viktigt att du lämnar tydlig information. Vi behöver veta:

  • Vem är det du klagar på?
  • Har du själv varit i kontakt med personen du klagar på (om någon sådan finns)?
  • Var är det någonstans (gatuadress eller fastighetsbeteckning)?
  • Vad är det du klagar på?
  • Hur ofta förekommer störningen? Vilka tider eller klockslag? Stor eller liten störning?

Vi vill gärna att du använder vår blankett för anmälan om olägenhet/störning [Läs] eller lämnar motsvarande information skriftligt. Du får vara anonym men om avgörande uppgifter saknas så kan det i vissa fall innebära att vi inte kan handlägga ditt klagomål. Du kan inte heller få någon information om vad som händer i ärendet eller om beslut i ärendet.

Klagomål som handlar om miljöförstöring

Gäller ditt ärende en allvarlig akut miljöförstöring ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112. Det kan exempelvis vara oljeutsläpp, kemikalieolycka, risk för grundvattnet, miljöbrott, olovlig jakt eller hantering av fridlysta djur och växter.
 
I andra ärenden som exempelvis markföroreningar i form av gamla soptippar, eldningsplatser, störande rök från eldning, bilskrotar och trafikbuller kan du kontakta Bygg & Miljö.

Det här händer när du har lämnat in ett klagomål

När vi tagit emot ett klagomål hanteras det av Bygg & Miljö, vanligtvis på det här sättet:

1. Ett klagomål kommer in

2. Verksamheten/Fastighetsägaren informeras skriftligen (muntligen vid brådskande ärenden) om klagomålet och har möjlighet att bemöta det och lämna en redovisning till Bygg & Miljö om vad man eventuellt kommer att göra för att minska störningen.

3. Du som framfört klagomålet får möjlighet att lämna synpunkter på verksamhetens/fastighetsägarens redovisning.

4. Om klagomålet kvarstår gör Bygg & Miljö en inspektion, tillsammans med verksamheten/fastighetsägaren, för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs verksamheten/fastighetsägaren på vidare åtgärder. Vid behov gör Bygg & Miljö uppföljande inspektioner.

Avgift

Vid befogade klagomål debiteras verksamheten/fastighetsägaren för Bygg & Miljös nedlagda tid.  

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10