Planering

Fysisk planering innefattar både detaljplanering och översiktlig planering och genom dessa styrs utvecklingen när det gäller bebyggelse, grönstruktur, infrastruktur med mera. Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL).

Översiktsplan

En översiktsplan greppar över hela kommunens yta. Den visar hur kommunen översiktligt ser på den framtida mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens utveckling i kommunen.

Översiktsplan 2030

Detaljplan

En detaljplan visar hur och vad man får bygga i ett visst område. Den reglerar också markens och vattnets användning. Bygglov ges utifrån upprättade detaljplaner för uppförande av ny bebyggelse. Till en detaljplan kan höra ett planprogram som drar upp riktlinjerna för detaljplanen eller planerna inom ett visst område.

Pågående detaljplaner

​​