Programsamråd Ludvigsborg 1:170, Ludvigsborg 1:12 samt Häggenäs 3:25

Plan- och byggkontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, tagit fram ett planprogram för fastigheterna Ludvigsborg 1:170 samt delar av Ludvigsborg 1:12 och Häggenäs 3:25 i Ludvigsborg, Hörby kommun. Området ligger centralt i Ludvigsborg i anslutning till Fulltoftavägen samt Ardennervägen. Planprogrammet upprättas för att ett uttalat stöd för planprogramförslaget saknas i gällande översiktsplan 2005.

Programmets syfte är att inom planområdet pröva möjligheten att bygga ut Skogsgläntans förskola i Ludvigsborg med 2 - 4 nya avdelningar samt att en ny allaktivitetshall samt vägkoppling mot Fulltoftavägen byggs på mark väster om förskolan. Detaljplanen ska dessutom möjliggöra att en del av ett gång- och cykelstråk byggs ut.

För utbyte av information och synpunkter hölls planförslaget tillgängligt för samråd under tiden 20 juli 2015 – 31 augusti 2015. Samrådsmöte hölls måndagen den 3 augusti 2015. Nedan finns planhandlingen som PDF.

 
För mer information

Välkommen att kontakta planarkitekt Hamish Bell
telefon 0415-37 83 28