Detaljplanering

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som redovisar vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda fastigheterna till inom ett visst begränsat område.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta och till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna.

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan under detaljplaneprocessen

När behövs en detaljplan?

I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras men det är alltid slutligen kommunen som avgör när och var detaljplan ska göras.

Det finns olika orsaker som avgör om en detaljplan måste göras innan man kan ge bygglov. Det har att göra med både den typ av förändring som ska ske och hur det ser ut på platsen. Kravet att göra en detaljplan uppstår alltid då det behöver göras större förändringar och vid nya anspråk på att använda mark- och vattenområden för bebyggelse. De flesta detaljplaner bestämmer var och hur man får bygga inom tätorter.

Vad bestäms i en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område och ligger till grund för kommande bygglov.

Inom detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmän platsmark är oftast gator, torg och parker medan kvartersmark exempelvis är kvarteret med bostäder, affärer, tomter och kontor. För det som ska vara kvartersmark och vattenområden ska användningen bestämmas.

Detaljplanen kan även bestämma storlek på hus, hushöjd, utseende, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över någon annans mark.

Hur länge gäller en detaljplan?

En detaljplan börjar gälla när den vunnit laga kraft och gäller tills den upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.

​​​​​
Kontakta oss
Planarkitekt

Malin Karlsson
Telefon: 0415 - 37 83 11

Planarkitekt

Andrea Eriksson
Telefon: 0415-37 83 22