Detaljplaneprocessen

När och hur en detaljplan ska upprättas styrs av Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Hur kommunen ska göra för att ta fram en ny detaljplan sker i bestämda steg.

Uppdrag

Vill du få till en ny detaljplan ska du ansöka om detta hos kommunen. Blanketten Begäran om planbesked [Läs] ska användas vid ansökan om ny eller ändrad detaljplan. Byggnadsnämnden tar sedan ställning till om man skall påbörja ett planarbete eller inte.

Kommunen kan säga nej till att göra en detaljplan och beslutet går då inte överklaga. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

Program

Om det behövs för att underlätta planarbetet, kan kommunen börja med ett program. I programmet sätter kommunen upp utgångspunkter och mål för planen.

Om kommunen gör ett program hålls ett så kallat programsamråd som ger allmänheten, myndigheter, organisationer med flera möjligheter att lämna synpunkter på innehållet i programmet. Kommunen ska samla ihop och svara på de synpunkter som kommer fram i en samrådsredogörelse.

Samråd

Kommunen tar fram ett förslag till detaljplan som finns tillgängligt både på hemsidan och i kommunhusets entré. En kungörelse skickas ut till fastighetsägare och hyresgäster som berörs av förslaget samt till länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget. I lokala dagstidningar annonserar kommunen om att planförlaget finns och hur man kan se det och lämna synpunkter. Det är också vanligt att ett samrådsmöte ordnas där kommunen berättar om förslaget. De som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriva ner och lämna dem till kommunen.

Om det under samrådet har kommit in synpunkter på planförslaget ska kommunen samla ihop och svara på dem i en så kallad samrådsredogörelse. Kommunen kan sedan ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna om det finns skäl för det.

Granskning

Planförslaget med eventuella ändringar ställs sedan ut för granskning. Kommunen annonserar i lokala dagstidningar om att detaljplanen håller på att bli färdig och att det finns en till chans att komma med synpunkter. Planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst tre veckor, både här på hemsidan och i kommunhusets entré.

De som berörs av planförslaget och har kritik mot planen måste framföra sina synpunkter skriftligen till kommunen. Detta måste göras senast innan granskningstiden har gått ut. I annat fall har man ingen rätt att senare överklaga detaljplanen. Inkomna synpunkter sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Vid normalt planförfarande antar Kommunfullmäktige den färdiga detaljplanen. Beslut att anta planen meddelas på kommunens anslagstavla samt på kommunens hemsida.

Överklagande

Om någon är missnöjd med planen kan kommunens beslut att anta detaljplanen överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län. Det är bara de som är sakägare och som har lämnat skriftliga synpunkter under antingen samrådet eller granskningen som kan överklaga planen. Sakägare är till exempel de som bor eller är fastighetsägare inom planområdet eller är grannar till det.

Överklagande ska ske skriftligen och sändas till Hörby kommun. Det ska ha inkommit senast tre veckor från dagen då justeringen av protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

En ny detaljplan vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Om någon har överklagat börjar planen gälla antingen när länsstyrelsen beslutat att inte ta hänsyn till den som har överklagat eller när överklagandet är slutligen avgjort i domstol.

När detaljplanen har vunnit laga kraft och kan börja användas meddelar kommunen detta med en annons i lokala dagstidningar samt på kommunens hemsida.

Enkelt planförfarande

Planer som saknar avgörande betydelse för kommunen, inte är av intresse för allmänheten, stämmer överens med kommunens översiktsplan samt inte antas medföra betydande miljöpåverkan kan tas fram med en enklare och kortare process. Samråds- och granskningsskedet slås samman och inkomna synpunkter och yttranden sammanfattas i ett särskilt utlåtande. Vid enkelt planförfarande sker antagandet i Byggnadsnämnden.

Just nu pågår arbete med ett flertal detaljplaner. Mer information om dessa finns under pågående planer.

Kontakta oss
Planarkitekt

Malin Karlsson
Telefon: 0415 - 37 83 11

Planarkitekt

Andrea Eriksson
Telefon: 0415-37 83 22