Pågående detaljplaner

Här publiceras de detaljplaner som är utskickade på samråd och granskning. Utskickad på granskning just nu är Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl.

 

Granskning - Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun arbetar med en detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. (Ga. Statoiltomten och f.d. mejeriet). Planområdet är centralt beläget i Hörby tätort, cirka 500 meter från Gamla torg. Planen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900).
 

Planens syfte

 • Pröva möjligheten att utveckla fastigheterna Pugerup 36 och södra delen av Pugerup 22 för bostadsmål, med möjlighet till centrumändamål i bottenplan utmed Kristianstadsvägen.
 • Pröva möjligheten att utveckla norra delen av Pugerup 22 och Pugerup 6 för besöksanläggningar, centrumändamål och delvis för verksamheter.
 • Utöver ovan ingår del av Industrigatan som även den planläggs för besöksanläggning, centrumändamål och delvis för verksamheter.
 • Även den befintliga bostadsfastigheten Pugerup 23 ingår och planläggs för bostadsändamål. Del av Kristianstadsvägen ingår också i planområdet.
 • Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa möjligheter för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar även till att skapa en attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen, vilken är en viktig entré till Hörby centrum. Samt att anlägga och skapa en attraktiv stadsmiljö längs en ny anslutande lokalgata som kommer att fungera som det nya områdets entré.
Granskning
 • Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning under tiden 11 april - 23 maj 2018.
 • Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunhusets reception på Ringsjövägen 4. Receptionen är öppen måndag-torsdag 08.00-12.00 och 12.45–16.00 samt fredagar 08.00-12.00 och 12.45–15.00.
 • Synpunkterna ska skickas in via brev till Byggnadsnämnden, Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby senast 23 maj 2018.
 • Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
 • Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.
Granskningshandlingar

Fastigheter som berörs inom planområdet

 • Planområdet omfattar fastigheterna Pugerup 6, Pugerup 22, Pugerup 23 och den kommunalägda fastigheten Pugerup 36. Även del av den kommunalägda fastigheten Hörby 45:1 ingår (del av Industrigatan och del av Kristianstadsvägen).
 • Planförslaget berör följande samfällighet och hålls tillgängligt för delägarna i samfälligheten: Hörby S:135 (Allmänna landsvägar). Ägare: Hörby bys skifteslag.

Kontakt

Kontakta oss
Planarkitekt

Malin Karlsson
Telefon: 0415 - 37 83 11

Planarkitekt

Andrea Eriksson
Telefon: 0415-37 83 22