Pågående detaljplaner

Här publiceras de detaljplaner som är utskickade på samråd och granskning. Utskickade på granskning just nu är Detaljplan för del av Häggenäs 2:8 m.fl. samt Detaljplan för Lågehallarna, fastigheten Bergshamra 1 m.fl. Utskickad på samråd är Planprogram för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra. 

 

Samråd - Planprogram för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun har tagit fram ett planprogram för ny detaljplan för del av den kommunalägda fastigheten Hörby 43:47 samt de fyra privata fastigheterna Hörby 43:29, 43:30, 43:31 och 43:32. Planen benämns del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra. Planområdet ligger strax nordost om Hörby tätort. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900). Byggnadsnämnden beslutade den 14 december 2017 (2017-12-14 § 199) att planprogrammet ska sändas ut på samråd.
 

Planens syfte

 • Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att utveckla området till ett attraktivt och naturnära område för bostäder och kommunal service, så som förskola och särskilt boende.
 • De gröna värdena är viktiga för områdets karaktär och attraktivitet. De är också viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom de kan bidra med många ekosystemtjänster.
 • För att uppnå det ska;
  - lämplig exploatering föreslås
  - delar av områdets natur och kulturlandskap bevaras
  - en central mötesplats skapas
  - kopplingar mellan det nya området och omgivningarna tillskapas
 Samråd
 • Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under tiden 10 januari – 21 februari 2018. För utbyte av information och synpunkter kommer ett samrådsmöte att hållas den 8 februari kl. 18:00 – 19:00 i Hörbysalen, Ringsjövägen 4, Hörby.
 • Receptionen är öppen måndag-torsdag 08.00-12.00 och 12.45–16.30 samt fredagar 08.00-12.00 och 12.45–15.00.
 • Synpunkterna ska skickas in via brev till Byggnadsnämnden, Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby senast 21 februari 2018
 • Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
 • Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.

Samrådshandlingar 

 Kontakt

 

Granskning - Detaljplan för Lågehallarna, fastigheterna Bergshamra 1 m.fl. i Hörby kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för delar av fastigheterna Bergshamra 1 och 13, Hörby 45:1 samt Hörby 41:5. Planen handläggs med standard planförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900).

Planens syfte
 • Syftet med detaljplan är att möjliggöra ny- och ombyggnad av idrottsanläggningar samt lösa infrastrukturen i området.
Granskning
 • Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning under tiden 15 december 2017 - 26 januari 2018.
 • Receptionen är öppen måndag-torsdag 08.00-12.00 och 12.45–16.30 samt fredagar 08.00-12.00 och 12.45–15.00.
 • Synpunkterna ska skickas in via brev till Byggnadsnämnden, Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby senast 26 januari 2018.
 • Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
 • Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Sedan plansamråd har följande ändringar gjorts till planhandlingarna:
 • Byggrätten inom kvartersmarken för användning R1 (idrottsanläggning) har minskats från 70 % till 50 %, vilket innebär en total byggnadsarea på ca 5 750 m2

 • Högsta nockhöjd för byggnader inom området för kvartermark har minskats från 20 till 15 meter

 • Befintliga ledningar samt ledningsrätter har beaktats genom u-områden (markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar)

 • Dagvattenhantering har förtydligats i planbeskrivningen

 • Förklaringar har gjorts i planbeskrivningen kring vattenskydd samt grundvattenförekomst

 • Planbeskrivningen samt illustrationskartan redovisar Kultur och fritidsförvaltningens nya inriktning för projektet Lågehallarna enligt beslut i kommunstyrelsen den 2017-11-13 (KS 2017/355)

Kontakt

 

 

Granskning - Detaljplan för del av Häggenäs 2:8, samt fastigheterna Häggenäs 3:7 och 3:88 m.fl. i Ludvigsborg, Hörby kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Häggenäs 2:8, samt fastigheterna Häggenäs 3:7 och 3:88 m.fl. i Ludvigsborg, Hörby kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900).

Planens syfte

Syftet med planprövning är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse samt utbyggnad av en del av ett strategiskt gång- och cykelstråk genom Ludvigsborg.

Granskning

 • Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning under tiden 23 november - 19 januari 2018.
 • För utbyte av information och synpunkter kommer ett informationsmöte att hållas den 11 januari 2018 klockan 18:15 – 19:30 i Hörbysalen 2, Ringsjövägen 4, Hörby.
 • Receptionen är öppen måndag-torsdag 08.00-12.00 och 12.45–16.30 samt fredagar 08.00-12.00 och 12.45–15.00
 • Synpunkterna ska skickas in via brev till Byggnadsnämnden, Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby senast den 19 januari 2018.
 • Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
 • Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.
Samrådshandlingar
 • Planbeskrivning granskning Häggenäs 2 8 m.fl.Planbeskrivning granskning Häggenäs 2 8 m.fl.pdfPlanbeskrivning granskning Häggenäs 2 8 m.fl.pdf
 • Plan och illustrationskarta granskning Häggenäs 2 8 m.fl.Plan och illustrationskarta granskning Häggenäs 2 8 m.fl.pdfPlan och illustrationskarta granskning Häggenäs 2 8 m.fl.pdf
Kontakt
Kontakta oss
Planarkitekt

Hamish Bell
Telefon: 0415 - 37 83 28

Planarkitekt

Malin Karlsson
Telefon: 0415 - 37 83 11