Pågående detaljplaner

Här publiceras formella planremisser för detaljplaner. Pågående planremiss för granskning är Detaljplan för del av Häggenäs 2:8 m.fl. Pågående planremisser på samråd är Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. samt Lågehallarna. Se nedan.

Granskning - Detaljplan för del av Häggenäs 2:8, samt fastigheterna Häggenäs 3:7 och 3:88 m.fl. i Ludvigsborg, Hörby kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Häggenäs 2:8, samt fastigheterna Häggenäs 3:7 och 3:88 m.fl. i Ludvigsborg, Hörby kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900).

Planens syfte

Syftet med planprövning är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse samt utbyggnad av en del av ett strategiskt gång- och cykelstråk genom Ludvigsborg.

Granskning
 • Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning under tiden 23 november - 19 januari 2018.
 • För utbyte av information och synpunkter kommer ett informationsmöte att hållas den 11 januari 2018 klockan 18:15 – 19:30 i Hörbysalen 2, Ringsjövägen 4, Hörby.
 • Receptionen är öppen måndag-torsdag 08.00-12.00 och 12.45–16.00 samt fredagar 08.00-12.00 och 12.45–15.00
 • Synpunkterna ska skickas in via brev till Byggnadsnämnden, Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby senast den 19 januari 2018.
 • Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
 • Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.
Samrådshandlingar
 • Planbeskrivning granskning Häggenäs 2 8 m.fl.Planbeskrivning granskning Häggenäs 2 8 m.fl.pdfPlanbeskrivning granskning Häggenäs 2 8 m.fl.pdf
 • Plan och illustrationskarta granskning Häggenäs 2 8 m.fl.Plan och illustrationskarta granskning Häggenäs 2 8 m.fl.pdfPlan och illustrationskarta granskning Häggenäs 2 8 m.fl.pdf
Kontakt
 

Samråd - Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Pugerup 6, 22, 36 m.fl. (Ga. Statoiltomten och f.d. mejeriet). Planen handläggs med standard planförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900). Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober (2017-10-19 § 157) att planen ska sändas ut på samråd.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla fastigheterna Pugerup 36 och södra delen av Pugerup 22 för bostadsändamål, med möjlighet till centrumändamål i bottenplan utmed Kristianstadvägen. Samt pröva möjligheten att utveckla norra delen av Pugerup 22 och Pugerup 6 för besöksanläggningar, centrumändamål och delvis för verksamheter. Utöver detta ingår del av Industrigatan (idag avstängd) som även den planläggs för besöksanläggning, centrumändamål och delvis för verksamheter samt den befintliga bostadsfastigheten Pugerup 23 (idag delvis planlagd för industriändamål) som planläggs för bostadsändamål.

Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa möjligheter för området att utvecklas: från att idag delvis vara outnyttjat till ett attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar även till att skapa en attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadvägen, vilken är en viktig entré till Hörby centrum, samt att anlägga en anslutande lokalgata som kommer att fungera som det nya områdets entré.

Samråd
 • Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under tiden 27 oktober – 14 december 2017
 • För utbyte av information och synpunkter kommer ett samrådsmöte att hållas den 23 november 2017 klockan 18:15 – 20:00 i Hörbysalen, Ringsjövägen 4, Hörby
 • Planförslaget finns även tillgängligt under samrådstiden i Kommunhusets reception, Ringsjövägen 4, Hörby
 • Receptionen är öppen måndag-torsdag 08.00-12.00 och 12.45–16.00 samt fredagar 08.00-12.00 och 12.45–15.00
 • Synpunkterna ska skickas in via brev till Byggnadsnämnden, Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby senast 14 december
 • Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och postadress
 • Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen
Samrådshandlingar

Planbeskrivning,samrådshandling Pugerup, 2017-10-02.pdfPlanbeskrivning, samrådshandling Pugerup, 2017-10-02.pdf

Plan- och illustrationskarta, samrådshandling Pugerup, 2017-10-02.pdfPlan- och illustrationskarta, samrådshandling Pugerup, 2017-10-02.pdf

Kontakt
 

 

Samråd - Detaljplan för delar av fastigheterna Bergshamra 1 och 3, Hörby 45:1 samt Hörby 41:5 i Hörby kommun

Byggnadsnämnden i Hörby kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för delar av fastigheterna Bergshamra 1 och 13, Hörby 45:1 samt Hörby 41:5. Planen handläggs med standard planförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900).

Planens syfte

 • Syftet med detaljplan är att möjliggöra ny- och ombyggnad av idrottsanläggningar samt lösa infrastrukturen i området

Samråd
 • Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under tiden 27 september - 9 november 2017

 • För utbyte av information och synpunkter kommer ett samrådsmöte att hållas den 23 oktober 2017 klockan 18:15 – 20:00 på Hörbysalen, Ringsjövägen 4, Hörby

 • Receptionen är öppen måndag-torsdag 08.00-12.00 och 12.45–16.00 samt fredagar 08.00-12.00 och 12.45–15.00

 • Synpunkterna ska skickas in via brev till Byggnadsnämnden, Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby senast 9 november 2017

 • Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.

 • Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen

 Samrådshandlingar

Plan- och genomförandebeskrivning daterad 2017-08-30.pdfPlan- och genomförandebeskrivning daterad 2017-08-30.pdf

Plan- och illustrationskarta, daterad 2017-08-30.pdfPlan- och illustrationskarta, daterad 2017-08-30.pdf

Kontakt
Kontakta oss
Planarkitekt

Hamish Bell
Telefon: 0415 - 37 83 28

Planarkitekt

Malin Karlsson
Telefon: 0415 - 37 83 11