Vad är en översiktsplan?

Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen ska omfatta hela kommunen och ger praktisk vägledning för beslut i plan- bygglovs och utvecklingsfrågor. Översiktsplanen är kommunens övergripande styrinstrument för den fysiska planeringen men är inte juridiskt bindande. Planen ska styra stadens utveckling under de kommande årtiondena och anger en långsiktig inriktning.

Översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige vilka också en gång per mandatperiod ska ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Planen är alltså ett levande dokument som ska kunna uppdateras kontinuerligt. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen gav uppdraget om en ny översiktsplan till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011.

Översiktsplanen används också som underlag vid detaljplaneläggningen i kommunen och fungerar tillsammans med Länsstyrelsens yttrande som en överenskommelse mellan staten och kommunen om framtidens markanvändning.

Gällande översiktsplan

Översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige 2016-03-21.

Översiktsplan 2030​​

Kontakta oss
Strategisk planarkitekt

Lina Lindström
Telefon: 0415-37 85 94
E-post: lina.lindstrom@horby.se

Strategisk planarkitekt

Caroline Kroeker
(Föräldraledig)