Planprocessen

Processen för framtagandet av en ny översiktsplan regleras i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen gav uppdraget om en ny översiktsplan till plan- och byggkontoret 2011.

Samråd

När ett förslag till översiktsplan eller ändring av planen gjorts ska länsstyrelsen, berörda kommuner, myndigheter, intresseorganisationer och enskilda, som har ett väsentligt intresse av förslaget, ges tillfälle till samråd. Syftet med samrådet är att få ett bättre beslutsunderlag samt ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet kan ske på flera olika sätt, till exempel via öppna diskussionsmöten, internet och studiecirklar.

Utställning

Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Eventuellt beslutas om vissa ändringar av planförslagen enligt de synpunkter som kommit in. Översiktsplanen ställs därefter ut under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligen under utställningstiden. Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som ska bifogas till planen vid antagandet.

Antagande

Efter granskningen sammanställs synpunkterna i ett utlåtande och beslut om eventuella ändringar av planförslaget tas. Om förslaget ändras väsentligt måste det ställas ut igen. Översiktsplanen antas till slut av Kommunfullmäktige.

Överklagan

Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om antagande och ändringar av översiktsplanen. Om översiktsplanen inte har tagits fram enligt lagen kan beslutet om antagande överklagas. Men eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas.  

 ​​​​

Kontakta oss
Strategisk planarkitekt

Caroline Kroeker
Telefon: 0415 - 37 83 01
E-post: caroline.kroeker@horby.se