​Enskilt vatten & avlopp ​

Vatten är en av våra viktigaste råvaror. Du som har egen brunn ansvarar för vattenkvaliteten och skötseln själv. Vattnet i din brunn kan förändras med tiden av olika anledningar vilket gör att du regelbundet behöver se till din dricksvattenbrunn. Livsmedelsverket rekommenderar att provtagning av vattnet i enskilda brunnar görs vart tredje år.

För att anlägga ett enskilt avlopp med wc krävs tillstånd av kommunen. För att ett tillstånd ska kunna ges behöver en del undersökningar göras. Med enskilt avlopp menas slutna tankar, mulltoa, trekammarbrunn/slamavskiljare med efterföljande rening eller minireningsverk.

På följande sidor kan du läsa mer om vad du som fastighetsägare bör tänka på när det gäller enskilt vatten och avlopp. 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415- 37 83 10