Frågor och svar om nya VA-planen

Just nu pågår arbetet med en ny VA-plan för Hörby kommun. Som ett första steg har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren kring planen.

Vad betyder VA?

Vatten och avlopp.

Vad är en VA-policy?

En VA-policy är helt enkelt kommunens strategiska vägval när det gäller VA-frågorna i kommunen. Här hittar du grunderna för kommunens prioritering och riktlinjer gällande dessa frågor. VA-policyn ingår som en av grundstenarna i VA-planen.

Vad innehåller en VA-plan?

Hörby kommuns VA-plan består av tre delar:
  1. En översikt som beskriver nuläget.
  2. En policy som visar på kommunens strategiska vägval, prioriteringsgrunder och riktlinjer vad det gäller VA-frågorna inom kommunen.
  3. En plan som pekar ut utbyggnadsområden, en handlingsplan för enskilda anläggningar, en kostnadsbedömning för utbyggnad, en kostnads-bedömning av framtida investeringsbehov utifrån översikten (del 1).

Vem tar fram VA-planen för Hörby?

VA-planen tas fram av en brett sammansatt projektgrupp med kompetens från miljö-, plan- och VA-sidan, i samarbete med WSP (konsultföretag).

Vad är en VA-utbyggnadsplan?

Utbyggnadsplanen pekar ut de områden där kommunen planerar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp under överskådlig framtid.

Varför behövs en VA-utbyggnadsplan?

Kommunalt vatten och avlopp måste byggas ut för att kommunen ska leva upp till de krav som ställs av ansvariga myndigheter. Den är samtidigt också ett sätt att säkerställa fortsatt hög kvalitet på vårt dricksvatten och en fungerande avloppsrening. Man kan säga att utbyggnadsplanen både är en tidtabell och en karta för utbyggnaden.

När är VA-utbyggnadsplanen klar?

Utbyggnadsplanen är en del av VA-planen och den ska beslutas i kommunfullmäktige i november.

Vad avgör vilka som ska anslutas till det kommunala VA-nätet?

De fastigheter som ska anslutas är de som är en del av ett större sammanhang och där det finns ett behov av vatten och avloppsförsörjning för att skydda hälsa och miljö. Större sammanhang brukar handla om i storleksordningen 20 fastigheter. Men det kan också vara så att enskilda fastigheter behöver anslutas och då om de ligger vid särskilt känsliga vattendrag och liknande.

Hur vet jag om min fastighet ingår i VA-utbyggnaden?

Det vet du inte i nuläget, utan först när VA-planen är klar. Då kommer vi skicka ut information till berörda fastighetsägare samt även lägga ut information på Mittskåne Vattens hemsida.

Hur påverkar en sådan VA-utbyggnad mig som fastighetsägare?

Du kommer att bli ansluten till det kommunala VA-nätet, vilket innebär ett du får ett högkvalitativt dricksvatten och en tillfredställande avloppsrening. Vi kommer att dra ledningar för dricksvatten och avloppsvatten fram till en anslutningspunkt i din tomtgräns, och det är därefter ditt ansvar att se till att dessa ansluts till fastigheten,

När kommer VA-utbyggnaden att starta?

Det vet vi först när VA-planen är klar, den kommer också innehålla en tidplan för utbyggnaden.

Hur kommer ni att informera om VA-utbyggnaden?

Utöver den information som kommer att läggas ut på Mittskåne Vattens hemsida www.mittskanevatten.se så kommer vi även att skicka ut information till berörda fastighetsägare samt bjuda in till möte under projektets gång.

Om jag inte vill ansluta mig till Hörbys VA-nät, kan jag välja att avstå?

Det är Bygg & Miljö på kommunen som avgör om fastigheten fysiskt måste ansluta sig till spillvatten eller inte beroende på den enskilde avloppsanläggningens skick och behov.  Den enskilda anläggningens rening måste dock vara minst lika bra som den kommunala för att godkännas. När det gäller dricksvatten, se fråga 18. Dock ska anläggningsavgiften alltid betalas eftersom det är denna som finansierar utbyggnaden.

Vem står för kostnaderna för min anslutning till det kommunala VA-nätet?

Du som ägare till fastigheten står för grävning, ledningsdragning och andra omkostnader inne på tomten.

När ska jag betala för min VA-anslutning?

Det är först när det kommunala ledningsnätet är färdigbyggt i ditt område och förbindelsepunkt har förmedlats som du ska betala. I november 2015 kan du se i VA-planen om din fastighet ingår i ett utbyggnadsområde och när arbetet i så fall ska ske i just ditt område.
 
När utbyggnadsarbetet är klart kommer du att få en karta med förbindelsepunkten skickad till dig tillsammans med fakturan avseende anläggningsavgiften
 
Du kommer alltså att veta i god tid innan om din fastighet ska anslutas eller inte.

Om jag inte har råd att ansluta min fastighet, hur gör jag då?

Det finns möjlighet att få avbetalning via Mittskåne Vatten. Förutsättningarna för att bli beviljad avbetalning är följande enligt Lagen om allmänna vattentjänster; 36 § En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om
  • avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,
  • fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och
  • fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
Enligt domar och praxis betyder detta:
 
Ekonomiskt betungande
  • Att anläggningsavgiften är högre än taxeringsvärdet för fastigheten.
  • Att fastigheten är ett permanentboende och att fastighetsägaren inte äger flera fastigheter.
Andra omständigheter
  • Är ofta omständigheter som gör att fastighetsägaren inte har möjlighet att höja sin inkomst t.ex. pensionär eller sjukpensionär. Att man valt att inte jobba heltid är inte ett giltigt skäl.
Godtagbar säkerhet
  • Att det finns utrymme för ytterligare inteckningar i fastigheten.

Men jag har en fungerande dricksvattenbrunn i dag, kan jag välja att enbart ansluta till avloppsnätet?

Ja, det kan vara möjligt. Du kan undvika att betala den del av anläggningsavgiften som avser vatten om du kan visa att du har god tillgång samt att kvalitén på vattnet motsvarar det kommunala. Detta gör du lämpligtvis genom ett vattenprov. Det är upp till varje enskild fastighetsägare att avgöra om man fysiskt vill koppla in sig eller ej.

Vilken kvalitet har vi på VA-ledningarna i Hörby?

Kvalitén på VA-ledningarna varierar i kommunen. En del av arbetet med att ta fram en ny VA-plan består i att se över statusen på ledningsnätet och att identifiera vilket behovet är av förnyelse av ledningarna.

Vad händer med VA-ledningar som blivit för gamla?

Risken för driftstörningar ökar, det vill säga in och utläckage samt stopp. Därför är det viktigt att man regelbundet förnyar sitt ledningsnät och det gäller både det kommunala och det privata. 
Mer information
Mittskåne Vatten