VA-plan

Ett stort miljöproblem i våra vattendrag idag beror på utsläpp av näringsämnen som innehåller kväve och fosfor, vilket bland annat är ett resultat av bristfälliga enskilda avloppssystem. Sedan ett par år tillbaka finns därför en skyldighet* för kommunerna att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns ett behov.

Som ett led i detta har pågår arbetet med en ny VA-plan för Hörby kommun.

Hörby kommuns VA-plan består av tre delar:
  1. En översikt som beskriver nuläget.
  2. En policy som visar på kommunens strategiska vägval, prioriteringsgrunder och riktlinjer vad det gäller VA-frågorna inom kommunen.
  3. En plan som pekar ut utbyggnadsområden, en handlingsplan för enskilda anläggningar, en kostnadsbedömning för utbyggnad, en kostnads-bedömning av framtida investeringsbehov utifrån översikten (del 1).

Beslut om Hörby kommuns VA-plan tas av kommunfullmäktige under hösten 2015.

Mer information

Frågor och svar om nya VA-planen

Mittskåne Vatten, information om VA-utbyggnad i Hörby

 

*Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som infördes 2007.