Vindkraft

Etablering av vindkraft regleras både genom plan- och bygglagen och genom miljöbalken. I vissa fall krävs både en anmälan enligt Miljöbalken och bygglov enligt Plan- och Bygglagen. Sådana ärenden handläggs av kommunen.

I Hörby kommun hanterar prövning av ärende gällande vindkraftverk. Vad en anmälan för vindkraft bör innehålla [Läs]  (pdf 196 kB)

För vindkraftverk över 150 meter eller vid grupper av sju eller fler, krävs tillstånd enligt Miljöbalken. Det hanteras av Länsstyrelsen. Då krävs inget bygglov, men kommunen har ett veto i fråga om vindkraftverken kan tillåtas eller inte.

Planer gällande vindkraft

Kommunfullmäktige antog 2016-03-21, som en bilaga till Översiktsplan 2030, en Vindbruksplan [Läs] som ger förutsättningarna för vindkraftsetablering i Hörby kommun.

Prövning enligt Miljöbalken 

Anmälan enligt Miljöbalken krävs för

  • Enstaka vindkraftverk som är högre än 50 meter men högst 150 meter (inklusive rotorblad)

  • Två eller fler verk som står tillsammans med höjd på högst 150 meter

  • Ett verk på högst 150 meter som kommer att stå tillsammans med ett befintligt verk

  • Större eller fler vindkraftverk än ovanstående kräver tillstånd hos Länsstyrelsen.

Prövning enligt Plan- och bygglagen

Bygglov enligt Plan- och bygglagen krävs

  • För vindkraftverk högre än 20 meter

  • Om vindturbindiametern är över tre meter

  • Om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken

  • Om kraftverket ska fast monteras på en byggnad

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 00
(mån-fre 10-12)