Lediga småhustomter

Just nu har vi lediga tomter i Önneköp. För mer information kontakta Hörbys mark- och exploateringsingenjör.

Småhustomter erbjuds i första hand dem som står i den kommunala tomtkön.

Anmälan till tomtkön görs genom att fylla i anmälningsblanketten. Ifylld blankett skickas antingen via post till:

Hörby kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
242 80 Hörby

...eller via mail till: samhallsbyggnad@horby.se.

Att stå i kommunens tomtkö är gratis. Tilldelning av tomter sker i mån av tillgång och i den ordning ansökningarna registrerats.

Blankett tomtköanmälan.pdf

Kontakta oss
Mark- och exploateringsingenjör

Carin Holst
Telefon: 0415-37 83 09