Altaner, uterum och uteplatser

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger.

Om det finns en detaljplan över din fastighet finns särskilda regler som ska följas. Detaljplanen bestämmer ofta hur mycket du får bygga och var du får placera byggnader på din tomt.

Altan och uteplats

En altan eller del av altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad. En tillbyggnad är allt som ökar en byggnads volym.

Ligger hela eller delar av altanen över 1,4 meter över marken bildas ett ståbart utrymme med tak, vilket ökar byggnadens volym. Därmed räkans altanen som en tillbyggnad och kräver bygglov.

Tänk på! 
  • att underhållet av altanen ska kunna ske från den egna fastigheten, vilket innebär att den inte bör ligga alltför nära tomtgräns.

  • säkerheten vid utformningen, så att exempelvis ingen riskerar att falla.

Inglasat uterum

Inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad.

Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad.

Bygglovsbefriade altaner och uterum

Om altanen inte är en tillbyggnad kräver den inget bygglov. En sådan altan får byggas var man vill på tomten och ända fram till tomtgräns utan grannars medgivande. Tänk bara på att man bör prata med sina grannar så att de är införstådda med byggnationen.

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Vill du bygga ett fristående uterum, ett så kallat lusthus, och det uppfyller kraven för friggebodar så kan man göra det utan bygglov.

nk på!
  • i vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att få bygga en friggebod i en värdefull miljö.

  • det krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken om friggeboden ligger inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inget bygglov för en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus eller en komplementbyggnad. En sådan tillbyggnad kan vara ett inglasat uterum.

Du får även bygga mindre komplementbyggnader utan bygglov. Det innebär att om du vill bygga ett fristående uterum, ett så kallat lusthus, som är större än 15 kvm går det oftast bra utan bygglov.

Om tillbyggnaden eller nybyggnaden görs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga eller inte.

Mer information

Boverket, information om regler för altaner, uteplatser och uterum (öppnas i nytt fönster)

Blanketter

Ansökan  om lov  [Läs](pdf, 354 kB, öppnas i nytt fönster)

Ritningsexempel (pdf, 545 kB, öppnas i nytt fönster) [Läs]