Nya bygglovsbefriade åtgärder   – men en anmälan och ett startbesked!

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder än tidigare blev bygglovsbefriade. Även om dessa åtgärder är bygglovsbefriade krävs fortfarande en anmälan till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge ett startbesked innan man får lov att påbörja byggnationen.

Åtgärder med endast anmälan

- Uppförande av en komplementbyggnad (så kallat Attefalls-hus) på högst 25 kvadratmeter i byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd i omedelbar närhet av huvudbyggnad. Denna får inte placeras närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns utan grannes medgivande (9 kap §4a). Byggnaden får byggas för permanent boende och kallas då för ett komplementbostadshus, men kan också användas som till exempel garage, förråd eller gäststuga.

- Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea (9 kap §4b), som inte får vara högre än bostadshusets nockhöjd.

- Tillbyggnad med högst två takkupor (9 kap §4b). Detta gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en takkupa får endast en byggas bygglovsbefriat. Takkuporna får högst omfatta halva takfallet och inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen. Denna åtgärd kräver oftast ingen anmälan.

- Inredning av ytterligare en bostad (9 kap §4c), från ett enbostadshus till ett tvåbostadshus.

Startbesked

Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Följs inte dessa kan startbesked nekas. Innan startbesked ges ska en kontrollplan lämnas in. Byggnadsnämnden kan även finna att det krävs en kontrollansvarig.

Det tar normalt några veckor att handlägga en ansökan innan du får ett startbesked. Vi tar ut en avgift för startbeskedet. Om du bygger nytt på tomten kan det även tillkomma avgifter för utstakning och lägeskontroll. Viktigt att komma ihåg är att inte börja bygga utan att ha gjort en anmälan och erhållit ett startbesked, utan dessa är byggnationen ett så kallat svartbygge och kan medföra sanktionsavgifter.

Åtgärder som omfattas av annan lagstiftning

Vissa åtgärder som enligt den nya lagstiftningen inte kräver bygglov omfattas fortfarande av annan lagstiftning. Detta inkluderar till exempel fastigheter som ligger inom strandskyddsområden som fortfarande kräver strandskyddsdispens från länsstyrelsen. Byggnadsnämnden har också rätt att kräva bygglov för åtgärder som omfattas av den nya lagstiftningen i följande fall:

- Om fastigheten omfattas av en detaljplan med utökad bygglovsplikt på grund av värdefull miljö

- För åtgärd avseende byggnad och byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

- Om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält

Individuell bedömning

En individuell bedömning görs av varje ärende. Ligger fastigheten inom ett område som omfattas av riksintresse för kulturmiljövård kan kommunen bedöma att bygglov krävs för att säkerställa att man uppfyller varsamhetskraven i 8 kap 14 § Plan- och Bygglagen.

Blanketter

Anmälansblankett.pdfAnmälansblankett.pdf​

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Besöks- och telefontid
Måndag, onsdag och torsdag kl 10.00-12.00
Tisdag 14.30-16 (juni, juli, augusti)

Expedition
Telefon: 0415 - 37 83 00
E-post: byggochmiljo@horby.se

Byggnadsinspektör

Kristine Zetterström
Telefon: 0415 - 37 80 48

Bygglovshandläggare

Kajsa Blomberg
Telefon: 0415 - 37 83 05