Då behöver du inte bygglov

Kraven på vilka åtgärder som är bygglovspliktiga varierar beroende på om du bor inom område med detaljplan, sammanhållen bebyggelse eller utanför.

Bygglov behövs inte när du vid en- och tvåbostadshus vill:

 • anordna uteplatser med skyddande mur eller plank om muren eller planket

  • är lägre än 1,8 meter

  • sträcker sig ut från huset som mest 3,6 meter

  • inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter

 • anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken

  • tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter

 • sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, där den sammanlagda byggnadsarean

  • inte överstiger 15 kvadratmeter

  • taknockshöjden inte blir mer än 3 meter

"Friggebodsrätten" begränsas inte av planbestämmelser (till exempel "prickmark"), men om fastigheten ligger inom strandskyddsområde krävs tillstånd enligt miljöbalken.

 • måla om huset i en annan kulör om husets eller områdets karaktär inte ändras

Utanför detaljplanerat område och samlad bebyggelse får du också:

 • Byta tak- och fasadmaterial och färga om byggnaden.

 • Bygga till 30 procent av befintlig byggyta, dock max 30 kvadratmeter.

 • Uppföra komplementbyggnader på upp till 30 kvadratmeter.

 • Bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset.

 • Bygga kupor som inte sträcker sig över mer än två takstolar.

Om dina grannar tillåter kan du placera mur, plank, skärmtak och friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter - då krävs inte heller bygglov. Begär att få deras godkännande skriftligt. Det minskar risken för problem vid exempelvis framtida ägarbyten.

Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Tänk på!

Enligt Plan- och bygglagen ska alla åtgärder utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Detta gäller oavsett om åtgärden kräver bygglov eller inte.

Mer information

Plan- och bygglagen, 9 kap

Boverket, information om när du inte behöver bygglov (öppnas i nytt fönster)