Kontrollansvarig

I de flesta fall när bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder utförs ska det finnas en eller flera kontrollansvariga.

I ansökan om lov ska byggherren uppge vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga.

Den kontrollansvarige ska:

• ha den kunskap och erfarenhet som behövs och vara lämplig för uppgiften. Den kontrollansvarige ska vara certifierad,

• ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras,

• hjälpa byggherren under hela byggprocessen

samt

• bland annat se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det görs med hjälp av en kontrollplan, egenkontroller från inblandande entreprenörer och granskningar i form av platsbesök.

Några exempel på kontrollsansvarigs uppgifter:

• Upprätta och se till att kontroll- och rivningsplaner följs.

• Närvara vid myndighetsbesiktningar.

• Delta vid tekniskt samråd.

• Se till att byggnadsnämndens beslutade bygglov och protokoll från byggsamrådet följs.

Mer information

Notisum - Plan- & bygglagen, information om kontrollansvarig (öppnas i nytt fönster)

Boverket, information om certifierade kontrollansvariga, sakkunniga och energiexperter (öppnas i nytt fönster)